Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11239

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180510-1155-2-2928
Server monitor - ταξινόμηση στηλών
Στον Server Monitor, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης των στηλών.

20181205-1155-2-6374
Παραμετροποίηση server monitor σε διαφορετικά ports
Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης του Server Monitor σε περισσότερα ports, μέσω του SrvMonitor.cfg.

20190523-1155-2-1579
Server monitor
Στον Softone Server Monitor, προστέθηκαν το serial number της εγκατάστασης και το όνομα της βάσης.

20191106-1155-2-3586
[Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στο Ε4
Έχουν προστεθεί τα πεδία [Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στην περιοχή απασχόλησης του Ε4. Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής τους από τον ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191111-1155-1-3641
Πεδίο MTRDOC.SOSIGNB
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β, από σταθμό εργασίας που δεν είχε επικοινωνία με τον φορολογικό, διαγραφόταν η τιμή του πεδίου ''Τελευταία ψηφιακή υπογραφή Β'' MTRDOC.SOSIGNB.

20191127-1155-1-3843
Επανάληψη ενέργειας Ώρα εκτέλεσης (Local)
Κατά την επανάληψη ενέργειας από την ενότητα των συναντήσεων, η ώρα έναρξης στις επόμενες συναντήσεις ήταν διαφορετική από την οριζόμενη.

20191128-1155-1-3861
Σχετικά έγγραφα
Δεν γινόταν σωστή αποθήκευση αρχείου στα σχετικά έγγραφα, όταν γινόταν μεταβολή του pathname ή της ονομασίας του αρχείου.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11238

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190220-1155-1-577
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' εμφανίζονταν είδη με μηδενικό υπόλοιπο σε αποθηκευτικούς χώρους. Πλέον, εάν δεν έχουν επιλεχθεί τα σχετικά φίλτρα, εμφανίζονται υπόλοιπα μόνο στους χώρους που υπάρχει υπόλοιπο.

20191113-1155-2-3670
Συνάρτηση για έλεγχο ΑΜΚΑ
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση στο κύκλωμα των Στελεχών Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191023-1155-1-3373
Εισαγωγή εργαζομένου
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου που έχει συμπληρωθεί το φύλλο υπολογισμού εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20191115-1155-1-3712
Παρτίδες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην επιλογή επόμενης/προηγούμενης εγγραφής κινήσεων παρτίδων.

20191118-1155-1-3744
Επανάληψη ενέργειας από Συναντήσεις
Κατά την επανάληψη ενέργειας σε καταχωρημένη συνάντηση, δεν δημιουργούνταν επόμενες.