Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10525

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140619-1155-7-2469
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Προσθήκη ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ στους τύπους λογ/μού "Απαιτήσεις" και "Υποχρεώσεις".

20140728-1155-2-3008
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών αγορών & δαπανών
Προσθήκη δυνατότητας μαζικών εγκρίσεων στο κύκλωμα των αγορών και των δαπανών.

20140729-1155-7-3029
Η δομή αρχείου ΤΕΑΥΕΚ
Προσθήκη
Υποκατάστημα Τράπεζας,
Ημερομηνία καταβολής και αριθμού παραστατικού στο αρχείο ΤΕΑΥΕΚ


20140730-1155-2-3047
Προσθήκη IBAN HSBC
Προσθήκη πεδίου IBAN στο αρχείο μισθοδοσίας της τράπεζας HSBC

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2742
Εξαγωγή αρχείου από σχετικά έγγραφα
Διόρθωση σφάλματος εξαγωγής αρχείου από τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

20140714-1155-7-2826
Έξοδα και ΜΥΦ
Διόρθωση σφάλματος ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από έξοδα που δεν ενημέρωναν αξία τιμολογίου.

20140722-1155-1-2948
Γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας "Εθνική"
Εμφάνιση συγκεντρωτικών εγγραφών μετά από αυτές των αναλυτικών, στο αρχείο μισθοδοσίας της Εθνικής τράπεζας.

20140722-1155-7-2920
Αξία Υπηρεσιών να μην συμμετέχει στην ΜΥΦ
Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από υπηρεσίες βάσει πεδίου στο αρχείο υπηρεσιών.

20140722-1155-7-2947
Αρχείο ΤΕΑΧ
Διόρθωση στην εκτύπωση "Ασφαλιστικές εισφορές". Εμφανίζεται λανθασμένη απεικόνιση αποδοχών και εισφορών
σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στο αρχείο ΤΕΑΧ.

20140725-1155-1-2982
Εμφάνιση σφάλματος σε καταχώρηση παραστατικού από πρότυπα δεδομένα
Διόρθωση της διαδικασίας αντιγραφής από "πρότυπο" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10524

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140707-1155-2-2730
Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου
Τα Λογιστικά έντυπα μετονομάστηκαν σε <Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου>.

20140710-1155-1-2793
Εργασία: Μεταβλητές Εντύπων
Η εργασία ''μεταβλητές εντύπων'' SODOCDEF ενημερώνει πλέον τις μεταβλητές των εντύπων:
Ε511, Ε.558/09, Δήλωση Τελών Χαρτ/μου, Ε178, Φ01.019, Φ01.024, Ε286.


20140710-1155-2-2788
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό
Στις κινήσεις ανά χαρακτηριστικό προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής σειρών και τύπων. Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο "Ενότητα", γεμίζουν αντίστοιχα και τα πεδία "Σειρές" και "Τύποι".

20140710-1155-7-2789
Περιοδική δήλωση - Καταβολή φόρου
Όταν ο κωδικός 511 έχει τιμή έως 30€:
1) η αξία αυτή δεν αθροίζεται στον κωδικό 513.
2) η αξία αυτή στην επόμενη δήλωση μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 412.

20140714-1155-2-2822
Γραμμογράφηση αρχείου Alpha Bank
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείων τραπέζων Alpha, Eurobank & Εθνικής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

20140714-1155-2-2825
Συνάρτηση (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Προσθήκη νέας συνάρτησης μισθοδοσίας (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2744
Intrastat εσόδων εξόδων
Στους λογαριασμούς των εσόδων / εξόδων εμφανίζονταν στοιχεία για την intrastat, χωρίς να έχουν κάποια λειτουργικότητα.

20140709-1155-7-2777
Κρατήσεις αποζημίωσης αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο
Γίνεται πλέον υπολογισμός κρατήσεων σε περίοδο χαρακτηρισμένη ως bonus για αποζημίωση αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο.

20140714-1155-1-2832
Αλλαγή νομίσματος και αντιστοιχίσεις
Η μεταβολή της αιτιολογίας σε καταχωρισμένο πιστωτικό παραστατικό με διαφορετικό νόμισμα από το σχετικό-αρχικό, προκαλούσε λανθασμένη αλλαγή του νομίσματος των αντιστοιχίσεων.

20140714-1155-1-2836
Off line και ακύρωση παραστατικού
Η μεταφορά στην κεντρική εγκατάσταση ακυρωμένων και ακυρωτικών παραστατικών που καταχωρίστηκαν σε offline mode, εμφάνιζε σφάλματα στη μεταφορά των ακυρωτικών.

20140716-1155-1-2855
Γέφυρες Λογιστικής
H επιλογή ''μεταφορά αξιών συναλλ." σε γέφυρα λογιστικής, ενεργοποιούσε το trace.

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10523

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140513-1155-7-1937
Μεταβολής-Διαγραφή Ενέργειας από Ημερολόγια
Προστέθηκε παράμετρος 'Επιβεβαίωση μεταβολών' στις παραμέτρους του CRM για τα ημερολόγια. Όταν είναι 'Ναι', πριν από οποιαδήποτε μεταβολή ενέργειας στο ημερολόγιο ρωτά το χρήστη για επιβεβαίωση. Επιπλέον, για την πραγματοποίηση της μεταβολής χρησιμοποιεί το custom object που αντιστοιχεί στην ενέργεια.

20140702-1155-2-2666
Φορολογικές προδιαγραφές
Προστέθηκε η δυνατότητα για επιλογή 'Αδιάφορο' στις φορολογικές προδιαγραφές της εταιρείας.

20140702-1155-7-2683
Κέντρα Κόστους στις γραμμές παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες γραμμών στα παραστατικά αποθήκης, είναι πλέον διαθέσιμο για επιλογή το πεδίο κέντρα κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140702-1155-1-2671
Στατιστικές Ισοτιμίες - Menu
Οι τιμές του πίνακα <Στατιστικές Ισοτιμίες> δεν ενημέρωναν το πεδίο <Ισοτιμία Intrastat> στα παραστατικά.

20140708-1155-1-2749
Έντυπα χωρίς λογιστική
Σε κάποιες εγκαταστάσεις χωρίς λογιστική εμφανίζονταν κάποια έντυπα λογιστικής να είναι διαθέσιμα.

20140708-1155-1-2757
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος
Το καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος της εταιρείας είναι πλέον υποχρεωτικό πεδίο.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10522

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130322-1155-2-1329
E511 Έντυπο προσωρινής ΦΜΥ
Ενσωματώθηκε το έντυπο E511 προσωρινής ΦΜΥ.

20140618-1155-2-2460
Συναλλαγές χρεωστών - πιστωτών στη Vies
Στις εργασίες για τη VIES, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λοιπές συναλλαγές χρεωστών-πιστωτών.

20140625-1155-2-2543
Φ4-Φ5 Χρεοπίστωση ως υπηρεσία
Αποτυπώνονται πλέον σωστά στα έντυπα Φ4, Φ5, οι κινήσεις χρεωπιστώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως υπηρεσία.

20140625-1155-7-2546
Σχετικά έγγραφα στις συμβάσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης σχετικών εγγράφων στις συμβάσεις.

20140626-2165-2-24
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας
Ο έλεγχος υπολοίπου παρτίδας εφαρμόζεται πλέον και στο είδος του header των παραστατικών σύνθεσης,
σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.


20130705-1155-7-2633
Αριθμός ψηφίων πεδίου τιμής παγίου
Αυξήθηκε σε 10 ψηφία το μέγεθος του πεδίου τιμής παγίου στα παραστατικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140307-1155-1-910

Δημιουργία συνάντησης - Ημερομηνίες έναρξης /λήξης
Κατά τη δημιουργία συνάντησης μέσα από το Ομαδικό Ημερολόγιο, ορίζεται πλέον σαν διάρκεια αυτή που προκύπτει από το ωράριο του login χρήστη.

20140521-1155-1-2060
Σφάλμα access violation - προβολές email
Κατά την κλήση σχεδιασμού προβολής email εμφανιζόταν σφάλμα access violation ... in module 'rtl170.bpl'.

20140627-1155-1-2597
Πεδίο "έξοδο" επιβαρύνσεων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν το πεδίο "Έξοδο" στο σχεδιασμό των επιβαρύνσεων.