Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10472

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131115-1155-2-4073
Πρόσβαση σε εταιρείες από status bar
Δεν εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στους διαλόγους της status bar, εταιρείες και υποκαταστήματα στα οποία ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση.

20131120-1155-2-4166
Πληρωμών μέσω SEPA
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών μέσω SEPA.

20131122-1155-2-4195
Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση [Κατάσταση-Βεβαίωση ΤΑΠΙΤ(Ξ/Δ)]
Προσθήκη multi select φίλτρου με τον Κωδικό αποδοχών στην εκτύπωση [Κατάσταση-Βεβαίωση ΤΑΠΙΤ(Ξ/Δ)].

20131105-1155-7-3943
Αυτόματη εκτύπωση απόδειξης είσπραξης
Προστέθηκε παράμετρος στις πωλήσεις, ώστε να τυπώνεται αυτόματα με την καταχώριση παραστατικού η απόδειξη είσπραξής του.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131118-1155-1-4102
Αντιγραφή πελάτη /προμηθευτή
Κατά την αντιγραφή πελατών/προμηθευτών σε άλλη εταιρεία εμφανιζόταν σφάλμα: Δεν βρέθηκε το αρχείο σύνδεσης.

20131125-1155-1-4215
Sql φίλτρο και πολλαπλή επιλογή
Βελτιώθηκε η συμπεριφορά των sql φίλτρων με τοπικά πεδία πολλαπλής επιλογής.

20131126-1155-1-4225
Factoring - Εξόφληση τιμολογίων
Στο Factoring, τα παραστατικά που έχουν εξοφληθεί μερικώς δεν εμφανίζονταν στη λίστα των προς εξόφληση.

20131126-1155-7-4233
Σύνολα ομαδοποίησης σε azure
Σε περιβάλλον azure, τα γενικά σύνολα ομαδοποίησης σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση εμφανίζονταν με τιμή 0.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10471

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131107-1155-2-3973
Έκδοση παραστατικού χωρίς σήμανση, ενώ υπάρχει στη φόρμα
Άλλαξε η συμπεριφορά του προγράμματος. Αν ένα παραστατικό ζητά σήμανση και δεν μπορεί να δοθεί από το μηχανισμό, τότε η εκτύπωση θα διακοπεί. Αφορά μηχανισμούς τύπου Β.

20131120-1155-2-4163
Αναβάθμιση ΕΑΦΔΣΣ
Αναβαθμίστηκε το πρωτόκολλο φορολογικών στοιχείων των ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΦΑΣ.

20131120-1155-2-4167
Δυνατότητα ορισμού Μισθολογικών στοιχείων Αποδοχών και Ωρομισθίου αρχείου XML
Προσθήκη δυνατότητας ορισμού Μισθολογικών στοιχείων Αποδοχών και Ωρομισθίου αρχείου XML. Ο ορισμός γίνεται στις [Γενικές παραμέτρους]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130813-1155-7-3083
Εικόνα σε προβολή
Κατά την εισαγωγή πεδίου εικόνας σε σχεδιασμό προβολής εμφανιζόταν σφάλμα list index out of bounds.

20131111-1155-7-4011
Βαθμίδες Κοστολόγησης
Στον υπολογισμό Βαθμίδων κοστολόγησης, λαμβάνονται υπόψιν και τα ανενεργά είδη, όταν δηλωθεί "συμμετοχή μη ενεργών προδιαγραφών".

20131114-1155-7-4066
email από παραστατικό πώλησης
Σε email που δημιουργούνταν από παραστατικά πώλησης δεν αποστέλλονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20131119-1155-7-4121
Επιδότηση ΟΑΕΔ με μειωμένη απασχόληση
Σε εργαζόμενο με μειωμένες ώρες απασχόλησης ο τύπος που υπολογίζει το ανώτατο όριο επιδότησης είναι:
Νόμιμο ημερ/σθιο * ώρες εργασίας * 22.

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10470

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131030-1155-7-3852
Εκτύπωση παραστατικού με αυτόματο μετασχηματισμό
Λειτουργεί η αυτόματη εκτύπωση για τα παραστατικά που προκύπτουν κατά την καταχώριση παραστατικού με αυτόματο μετασχηματισμό.

20131113-2165-2-31
Προσθήκη ProSMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα χρήσης του ProSMS provider για αποστολή SMS.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131111-1155-1-4026
Λανθασμένος υπολογισμός μηνών για αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Διόρθωση στον υπολογισμό των μηνών προϋπηρεσίας για υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης στους εργατοτεχνίτες. Οι μήνες προϋπηρεσίας υπολογίζονταν με την συνθήκη της ημερομηνίας [12/11/2012] (όπως ορθά ισχύει για τους υπαλλήλους)

20131112-2165-1-30
IMAP4 και import email
Δεν λειτουργούσε σωστά το import IMAP4 email, όταν το codepage του email ήταν UTF-8.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10469

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131002-1155-2-3532
ForceDll Εντολή σε xco αρχείο για υποχρεωτική εκτέλεση dll στο login
Προσθήκη παραμέτρου 'FORCENETDLL' στο APPLICATION section του αρχείου XCO. Εφόσον έχει τιμή '1', η εφαρμογή απαιτεί υποχρεωτικά τη φόρτωση των NET dll.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130620-1155-1-2387
Υπολογισμός αναδρομικών.
Κατά τον υπολογισμό αναδρομικών αποδοχών ή εισφορών εμφανιζόταν μήνυμα: Προσοχή! Πρέπει να προηγηθεί ο "Υπολογισμός αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών" για τον εργαζόμενο.

20131011-1155-7-3663
Editable πεδία σε ευρετήριο email
Σε ευρετήρια email με editable το πεδίο "utbl04", η μεταβολή του πεδίου προκαλούσε λανθασμένη μεταβολή του περιεχομένου του email.

20131014-1155-1-3679
Ευρετήριο με graph
Εμφανιζόταν σφάλμα Access violation σε ευρετήριο με ομαδοποίηση που είχε επιλεγεί να εμφανιστεί γράφημα.

20131017-1155-1-3715
Button input ποσότητας ειδών
Στον επιλογέα μαζικής επιλογής ειδών σε γραμμές παραστατικών δεν εμφανιζόταν στη σωστή θέση το button Input.

20131021-1155-7-3757
Πιστωτικά έκπτωσης σε πελάτη με απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης, όταν ο πελάτης απαλλάσσεται ΦΠΑ, εμφανιζόταν μήνυμα Module:SALDOC.Vatprovision cannot be modified στα αποτελέσματα της εργασίας.

20131021-1155-7-3767
Cash flow Qlikview
Kατά την ενημέρωση, δεν ενημερώνονταν τα δεδομένα, παρά την δημιουργία του αρχείου.

20131023-1155-1-3794
Cash flow
Εκτελώντας την εκτύπωση Cash flow παρουσιαζόταν σφάλμα ότι η εργασία δημιουργίας του αρχείου εκτελείται ήδη. Πρέπει να διαγραφεί το υπάρχον αρχείο CashFlow και στη συνέχεια να εκτελεστεί εκ νέου η εργασία δημιουργίας CashFlow.

20131023-1155-1-3795
Ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ
Διορθώθηκε λανθασμένη αντιστοίχιση στις ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ.

20131030-1155-1-3873
Επιλογή υποδείγματος email
Σε email που είχε ανοιχτεί μέσα από καμπάνια marketing δεν μπορούσε να γίνει επιλογή υποδείγματος