Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

'Εκδοση 311.498.10152

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100518-2165-2-28
Ευρετήρια λιανικής
Προστέθηκαν τα πεδία Μετρητά, Κάρτες, Ανεξόφλητο και Προκαταβολή προς επιλογή στα ευρετήρια λιανικής.


20080320-1155-2-449
Εκτύπωση Αντιστοιχισθέντων - Μη Αντιστοιχισθέντων παραστατικών
Προστέθηκε φίλτρο έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτύπωση μόνο με [Αντιστοιχισθέντα], μόνο με  [Μη αντιστοιχισθέντα] παραστατικά ή και τα δύο.


20090511-1155-2-583
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και εύρος παραστατικών
Στη συνοπτική απεικόνιση εμφανίζεται το εύρος των αριθμών παραστατικών κατ' είδος παραστατικού.


20100427-1155-1-447 
Συνολική διάρκεια ενημέρωσης τιμών κόστους 
Όταν ολοκληρώνεται η εργασία Ενημέρωσης τιμών κόστους εμφανίζεται η λήξη και η διαρκεια για το στάδιο [Λήξη εργασίας], καθώς και η Συνολική Διάρκεια της εργασίας.

20100520-1155-2-576
Ειδική σύμβαση σε συνέχεια Ενέργειας
Σε συνέχεια ενεργειών μεταφέρεται πλέον και η Ειδική σύμβαση


Διορθώσεις σφαλμάτων


20100526-1155-1-615
Μήνυμα σφάλματος στην ενημέρωση λογιστικής
Εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation κατά την εκτέλεση της εργασίας ενημέρωσης Λογιστικής από παραστατικά


20100419-1155-1-397
Προσθήκη τιμής σε χρωματολόγιο-μεγεθολόγιο
Δεν ήταν διαθέσιμο νέο χρώμα/μέγεθος που είχε προστεθεί σε είδος κατά την καταχώρηση παραστατικού σε client / server εγκατάσταση. Για να λειτουργήσει η δυνατότητα θα πρέπει το είδος να ξανακληθεί στη γραμμή.


20100517-1155-1-553
Σφάλμα κατά την αντιγραφή παραστατικού (πεδίο γραμμή συναλλαγής)
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λετουργούσε σωστά το copy from buffer παραστατικών.


20100519-1155-1-564
Εκτύπωση σε Excel  των κινήσεων συναλλασσομένων 
Η εκτύπωση καρτέλλας συναλλασσομένων (από σχετικές εργασίες) σε Excel εμφάνιζε τη σύντμηση και όχι την περιγραφή της σειράς.


20100519-1155-1-569
FIFO αυτόματη σε παρτίδες
Σε παραστατικό με παρτίδες και αυτόματη FIFO πρόταση, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση 3 που εισάγεται από το χρήστη, όταν από μία γραμμή προέκυπταν περισσότερες.


20100520-1155-1-582
Προμήθειες πωλητών
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι  προμήθειες πωλητών με μέθοδο[Κλιμακωτά].


20100524-1155-1-595
Σφάλμα στην εργασία "Εισαγωγή από clipboard"

Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Εισαγωγή από clipboard" από τις παραμέτρους του συστήματος εμφανιζόταν σφάλμα  "Cannot open file "c:\current_exe\.xxf". The system cannot find the file specified."

20100524-1155-1-605
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Εάν κάποιο παραστατικό πωλήσεων είχε δηλωθεί να συμμετέχει αρνητικά στις εκροές, εμφανιζόταν αρνητικά στις εισροές.


20100525-1155-1-606
Θεωρημένη εκτύπωση 'Βιβλίο εσόδων/εξόδων'
Εάν στην εκτύπωση [Βιβλίο Εσόδων/Εξόδων] επιλεγόταν μόνο στήλες [Έξοδα], εμφανιζόταν μήνυμα "List index out of bounds".

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

'Εκδοση 311.498.10151

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
Η αναβάθμιση στην έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Πριν προχωρήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Εργασίες Open-Item (FIFO / Reupdate)
 • Ενσωματώθηκε database index που βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών FIFO open-item και Reupdate open-item.
 • Προστέθηκαν επιπλέον φίλτρα στην εργασία FIFO αντιστοίχησης.
 20100519-1155-2-563
Ενέργειες σε Ημερολόγια 
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής στοιχείων επαφών.


Έμμεσες εργασίες Συμβάσεων
 • 20100518-2165-2-25
  Προστέθηκε η επιλογή [Ενέργειες] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
 • 20100518-2165-2-26
  Προστέθηκε η επιλογή [Κινήσεις] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
 • 20100518-2165-2-25
  Προστέθηκε η επιλογή [Συναλλακτική κίνηση] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
20100519-2165-2-29
Συμβάσεις
Προστέθηκε ως εκτύπωση και έμμεση εργασία η καρτέλα κινήσεων συμβάσεων.


20100520-1155-2-576   
Ειδική σύμβαση σε συνέχεια Ενέργειας   
Σε συνέχεια ενεργειών δεν μεταφερόταν η Ειδική σύμβαση

20100521-1155-2-585   
Μετατροπή draft entry   
Στο διάλογο μετατροπής του draft entry να προστεθεί ως επιλογή η λογιστική κατηγορία πελάτη, η εμπορική κατηγορία και ο πωλητής 


20090624-1155-2-738
Κινήσεις αξιογράφων - Προειδοποιήσεις 
Προστέθηκε μύνημα προειδοποίησης όταν γίνεται κίνηση αξιογράφου που έχει ήδη κινηθεί με άλλο παραστατικό σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


20100514-1155-2-552
Διαγραφή συναλλαγής αξιογράφου 
Προστέθηκε σχετικό προειδοποιητικό μύνημα ώστε να μην επιτρέπεται η διαγραφή κίνησης ααξιογράφου όταν υπάρχει μεταγενέστερη κίνηση στο ίδιο σώμα αξιογράφου.


20080521-1155-2-823
Προβολή άρθρων Γέφυρας Λογιστικής
Βελτίωση της εκτύπωσης προβολής άρθρων γέφυρας ώστε μετά από ενημέρωση με σύνολα ανά ημέρα να εμφανίζεται ανά σειρά το πρώτο ημερολογιακά παραστατικό.


20091130-1155-2-1429
Σύνολα ανά ημέρα σε άρθρο λογιστικής
Κατά την ενημέρωση της λογιστικής με σύνολα ανά ημέρα από το εμπορικό με batch εργασία, εμφανίζονται και οι αριθμοί των παραστατικών που έχουν ενημερωθεί.

 
20100511-1155-2-537
Ενημέρωση βιβλίου εσόδων-εξόδων 
Κατά την ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και εφόσον είναι επιλεγμένη η παράμετρος [Σύνολα ανά ημέρα] εμφανίζεται και ο αριθμός των παραστατικών που ενημερώνονται.


20100504-2165-2-22
Έλεγχος λογαριασμών για μηδενική αξία κόστους πωληθέντων
Στην εργασία της εμπορικής κοστολόγησης (δημιουργία άρθρων κόστους πωληθέντων στην Αναλυτική) δεν  γίνεται έλεγχος ύπαρξης λογαριασμών, όταν η αξία κόστους πωληθέντων είναι μηδενική και άρα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κίνηση λογιστικής.


20091020-1155-2-1114
Βεβαίωση εργοδότη ΑΠΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαίωσης εργοδότη, για περισσότερες από μια ΑΠΔ, στο δεξί κλικ του browser του αρχείου ΑΠΔ.


20080116-1155-2-61
Κλείδωμα μισθολογικών στοιχείων (πληρωμένων)

Προστέθηκε με παράμετρο στις γενικές παραμέτρους μισθοδοσίας και κλειδώνει στην εγγραφή βγάζοντας μύνημα για την αιτιολογία κλειδώματος.

Πρόταση παραγγελιών
 • 20100226-1155-2-185
  Προστέθηκε
  παράμετρος για μεταφορά τιμών και εκπτώσεων στο διάλογο.
 • 20100226-1155-2-186
  Προστέθηκε παράμετρος για τον υπολογισμό των διαθεσίμων ποσοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν, δηλαδή πράξεις μεταξύ των εκκρεμοτήτων.
20100519-1155-2-561
Σχεδιασμός στηλών υπηρεσιών
Προστέθηκαν τα πεδία [Εκτ.] και [Ακυρ.] στις στήλες υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων.


20091123-1155-2-1331
Εργασία Συγκέντρωσης Δελτίων Πρατηριών
Προστέθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης των δελτίων ανά πελάτη και όχημα.

Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100504-1155-1-495
Αυτόματη αρίθμηση και μορφή κωδικού barcode
Εάν υπήρχε μορφή κωδικού barcode με αυτόματη αρίθμηση, εμφανιζόταν μόνο μηδενικά στην καταχώριση ειδών.


20100513-1155-1-546
Αναλυτικό καθολικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση Αναλυτικού Καθολικού όταν στο φίλτρο επιλεγόταν [Εγκεκριμένα= Όλα].


20100514-1155-1-551
Διαφορά μεταξύ αξίας(ΤΝ) και αξίας(ΝΠ) στα εμβάσματα
Εμφανιζόταν διαφορά μεταξύ της αξίας σε τοπικό νόμισμα και νόμισμα συναλλασσομένου σε εμβάσματα.


20100517-1155-1-555
Κωδικός λογιστικής τύπου παραστατικού [FTR1ASPR1] σε γέφυρα αποσβέσεις παγίων
Μετονομάστηκε ο resolver [FTR1ASPR1] - Κωδικός λογιστικής τύπου παραστατικού στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων σε [FTR1ASDR1]. Σημειώστε ότι, όσες γέφυρες σύνδεσης τον χρησιμοποιούν θα πρέπει να διορθωθούν αντίστοιχα.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Έκδοση 311.497.10134

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100504-2165-2-22
Έλεγχος λογαριασμών για μηδενική αξία κόστους πωληθέντων 
Στην εργασία της εμπορικής κοστολόγησης (δημιουργία άρθρων κόστους πωληθέντων στην Αναλυτική) δεν  γίνεται έλεγχος ύπαρξης λογαριασμών, όταν η αξία κόστους πωληθέντων είναι μηδενική και άρα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κίνηση λογιστικής.


20100322-1155-2-309
Επιλογή ληγμένων ειδικών συμβάσεων 
Προστέθηκε παράμετρος στις παραμέτρους συμβάσεων για την επιλογή σύμβασης στα παραστατικά πωλήσεων / αγορών και συγκεκριμένα εάν  θα γίνεται βάση των ημερ. έναρξης - λήξης ή χωρίς έλεγχο.


20100322-1155-2-311
Σύμβαση πελάτη στην αντιστοίχιση 
Δυνατότητα χρήσης φίλτρου σύμβασης κατά την αντιστοίχιση παραστατικών.


20100430-1155-2-477
Περιγραφή σε ειδικές συμβάσεις 
Προστέθηκε κώδικας ώστε όταν η περιγραφή είναι κενή και επιλεγεί Πελάτης στη σύμβαση να έρχεται στην περιγραφή η επωνυμία του. Αν δεν υπάρχει πελάτης στην περιγραφή θα έρθει ο κωδικός.Έντυπο Φ-01010
Δημιουργία εντύπου Φ-01010 (οικονομικό έτος 2010) για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100304-1155-1-223
Πίνακας Μέσων στο σχεδιασμό στηλών υπηρεσιών 
Δεν ήταν διαθέσιμος ο πίνακας των Μέσων.


20100326-1155-1-325 
Σχεδίαση custom οθόνης Παρτίδων 
Εμφανιζόταν πρόβλημα κατά το σχεδιασμό οθόνης σε Παρτίδες.


20100427-1155-1-450 
Εκτύπωση 'Αναλυτικό Καθολικό' 
Εάν επιλεγόταν Ναι στο  'Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα αυτό' εμφανιζόταν όλοι οι λογαριασμοί ανεξάρτητα από τις τιμές των υπόλοιπων φίλτρων.


20100428-1155-1-456
Εργασία FIFO open-item 
Μετά από αντιστοίχιση μερικώς αντιστοιχισμένου πιστωτικού, διαγραφόταν όλες οι αντιστοιχίσεις.


20100429-1155-1-465
Αδράνεια παγίων
Εάν είχε καταχωρηθεί παραστατικό αδράνειας, διπλασίαζε τις ποσότητες στο ευρετήριο τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων στις εκτυπώσεις παγίων.


20100429-1155-1-466
Fifo αντιστοίχιση παραστατικών 
Η εργασία FIFO αντιστοίχισης δεν αντιστοίχιζε παραστατικά τα οποία είχαν αντιστοιχισθεί manual αλλά είχαν διαγραφεί οι αντιστοιχίσεις.


20100430-1155-1-479
Ενημέρωση πεδίων διεύθυνσης εργασίας στο outlook 
Δεν ενημερωνόταν τα σωστά πεδία κατά το export σε outlook.Αυτόματη υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης
Δεν ήταν δυνατή η αυτόματη υποβολή της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης