Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10363

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110208-1155-2-163
Δικαίωμα διαγραφής ευρετηρίων
Σε χρήστη που δεν δίνουμε δικαίωμα σχεδιασμού & επεξεργασίας, αλλά μόνο εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ευρετηρίου ή προβολής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120719-1155-1-1559
Καρτέλα καρτών Bonus σε client/server
Η εκτύπωση καρτέλα καρτών Bonus σε περιβάλλον client/server και βάση oracle καθυστερούσε υπερβολικά.

20120731-1155-7-1664
Ανάλυση άρθρου από άρθρα ανάλυσης
Κατά την καταχώρηση άρθρου ανάλυσης από την οθόνη άρθρα ανάλυσης της αναλυτικής λογιστικής εμφάνιζε μήνυμα «Access Violation at address 03809EEA in module XBase.bpl. Read of address …… »

20120919-1155-1-1952
ΚΕΠΥΟ - IL01.PIS
Το συμπιεσμένο αρχείο IL01.PIS εξάγεται πλέον με επέκταση .zip.

20120921-1155-7-1968
Είδος εγκατάστασης στο αρχείο ΚΕΠΥΟ
Κατά την δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ (εργασία υπολογισμού αρχείου) προτεινόταν στο πεδίο "Είδος εγκατάστασης/Κωδικός taxis" το γράμμα Ε ως λατινικός χαρακτήρας αντί του σωστού Ε σαν ελληνικός χαρακτήρας.

20120924-1155-1-1991
Τιμολογιακές πολιτικές σε τελ.τιμή αγοράς παρτίδας βάσει ποσοστού
Σε παραστατικά πώλησης που είχαν δηλωθεί να χρησιμοποιούν την τελευταία τιμή αγοράς της παρτίδας και εφαρμοζόταν τιμολογιακή πολιτική διαμόρφωσης τιμής βάσει ποσοστού, ο υπολογισμός τιμής γινόταν με βάση την τιμή αγοράς του είδους και όχι της παρτίδας.

20120926-1155-1-2010
Εντυπα Οικοδομών
Στα έντυπα Προυπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος οικοδομής, τα Γενικά σύνολα διέφεραν κατά 1 λεπτό από τα σύνολα Α + Β.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10362

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120924-1155-1-1988
Hλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ2
Προσαρμογή της εφαρμογής στις νέες αλλαγές του taxis (υποβολή εντύπων).

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10361

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090428-1155-2-537
Έντυπα - Κενό αντί 0,00
Τα πεδία των εντύπων που είναι NULL εκτυπώνονται με κενά και όχι 0,00.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100503-1155-1-487

Κοινή και αυστηρή Αρίθμηση σειρών
Σε σειρές με κοινή και αυστηρή αρίθμηση αποτύχαινε ο έλεγχος καταχώρισης επόμενης αρίθμησης σε προγενέστερη ημερομηνία.

20120912-2165-2-76
Φάκελοι κοστολόγησης
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός Τιμών πώλησης μέσα από τους φακέλους κοστολόγησης όταν το είδος βρισκόταν σε περισσότερες από μια γραμμές στο τιμολόγιο που συμμετέχει στον φάκελο αυτόν.

20120711-1155-1-1477
Ιστορικό ενέργειας μήνυμα σφάλματος.
Σε περιβάλλον XP στις σχετικές εργασίες στην επιλογή ιστορικό ενέργειας παρουσιαζόταν μήνυμα σφάλματος.

20120913-1155-1-1904
Μεταφορά μεταβλητών εντύπων
Η εργασία updsxdoctype, η οποία μεταφέρει τις μεταβλητές των εντύπων σε άλλες εταιρίες της ίδιας βάσης, εμφάνιζε error
''Ole error:80040E14. Insert Error.Column name or number of supplied values does not match table definition.


20120914-1155-1-1915
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Παρόλο που είχε δηλωθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1,
η .net outprocess εφαρμογή δεν συνδεόταν στο softone σε κατάσταση offline, και εμφανιζόταν μήνυμα 'Control “ has no parent window'.


20120917-1155-2-1920
Error στο script των εντύπων Φ1 και Φ2
Οταν τα έντυπα Φ1 & Φ2 υπολόγιζαν μηδενικό αποτέλεσμα εμφανιζόταν script error, χωρίς όμως να διακόπτεται η εργασία.

20120917-1155-7-1924
Πρόβλημα με πρότυπα δεδομένα
Εάν στην εκτύπωση Στατιστική παραγγελιών ανά είδος είχε δημιουργηθεί πρότυπο δεδομένο και κληθεί, εμφανιζόταν σφάλμα "Field SOSMALLINT=4, cannot be modified."

20120918-1155-1-1937
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Κατα την εκτέλεση της εργασίας 'Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών', δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στα αποτελέσματα, παρά μόνο αν είχε επιλεγεί το flag 'ΥΠΟΚ/ΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ'.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10360

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120423-1155-2-635
Διάστημα συγχρονισμού στην Off Line λειτουργία
Προστέθηκε η δυνατότητα για έλεγχο του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ 2 συγχρονισμών. Πρέπει στο section [OFFLINE] να προστεθεί η παράμετρος SYNCINTERVAL=χ, όπου χ το χρονικό διάστημα σε ώρες. Για να δώσουμε σε λεπτά θα πρέπει να γράψουμε SYNCINTERVAL=15m. Αν δώσουμε SYNCINTERNAL=0, ο συγχρονισμός δε γίνεται καθόλου.

20120723-1155-2-1591
Φίλτρα σε Cash Flow (Χαρτοφυλάκιο επιταγών) και μεταφορά σε εργάσιμη
'Οταν η ημερομηνία λήξης μιας επιταγής είναι σε Σαββατοκύριακο τότε εμφανίζεται στο Cashflow την επόμενη Δευτέρα.
Προστέθηκε σαν φίλτρο το χαρτοφυλάκιο.


20120906-1155-2-1829
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Για να συνδεθεί η εφαρμογή σε κατάσταση offline αρκεί να προστεθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1 στο section [APPLICATION] του xco. Εναλλακτικά μπορεί να προστεθεί στη γραμμή εντολής η παράμετρος /FORCEOFFLINE:1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-2-1277
Υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας
Στην υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας που εκπροσωπεί και πολλές άλλες σταμάταγε η διαδικασία αν έβρισκε την εταιρεία σε επόμενη της 1ης σελίδα του taxis.

20120831-1155-1-1800
Tabs στην εξυπηρέτηση παραγγελιών.
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών εμφανίζονταν λανθασμένα τα ονόματα των tabs. Εμφανιζόταν ο αριθμός 1 και στα δύο tabs.

20120904-1155-1-1812
Πωλήσεις κατά πελάτη
Στην εκτύπωση Πωλήσεις κατά πελάτη σε περίπτωση που είχε επιλεγεί κάποιο από τα φίλτρα ομαδοποίησης ειδών εμφανιζόταν σφάλμα Incorrect syntax near the keyword "Group" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης.

20120906-1155-1-1838
Στατιστική ανα προμηθευτή
Στην εκτύπωση Στατιστική ανά προμηθευτή, εφόσον δηλώνονταν ομάδες είδους παρουσιαζόταν σφάλμα : ole error inocorrect syntax near the keyword 'group'

20120907-1155-7-1844
Ανεξόφλητα παραστατικά πελάτη στις πωλήσεις
Αν σε παραστατικά πωλήσεων είχαν επιλεγεί από το hyperlink του πελάτη με δεξί κλικ τα ανεξόφλητα παραστατικά εμφανιζόταν access violation στο xdll.dll.

20120907-2165-1-75
ExcelImport σε Import Script με τους χαρακτήρες ' και :
Υπήρχε πρόβλημα με το insert στη βάση όταν γινόταν εισαγωγή δεδομένων από excel με χρήση της function ExcelImport σε Import Script, όταν υπάρχουν οι χαρακτήρες ' και : στα data.

20120910-1155-7-1851
Ταξινόμηση μηνών στους Χρηματικούς λογαριασμούς
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των μηνών στα οικονομικά στοιχεία στην ενότητα των Χρηματικών λογαριασμών.
20120912-1155-7-1900
Αντιγραφή χαρακτηριστικών σε άλλες εταιρείες
Αν είχε δηλωθεί αντιγραφή ειδών σε άλλες εταιρείες με τύπο ενημέρωσης εισαγωγή/μεταβολή και ο τρόπος εισαγωγής χαρακτηριστικών ήταν κατ' είδος, κατά τη μεταβολή είδους στην κύρια εταιρεία, διαγράφονταν τα χαρακτηριστικά στις άλλες εταιρείες.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10358

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120823-1155-2-1754
Γραμμογράφηση Αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής Τράπεζας (Δίωρη πίστωση)
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις η γραμμογράφηση του αρχείου μισθοδοσίας δίωρης πίστωσης για την Εθνική Τράπεζα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120718-2165-1-66
Μηνύματα λάθους σε java script
Τα συντακτικά λάθη σε java script προβολής εμφανίζονταν σε παράθυρο πίσω από το παράθυρο του java script και δεν μπορούσε να διαβαστεί.

20120802-1155-7-1687
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτιδων
Δεν εμφανιζόταν ανάλυση παρτίδων όταν ο συμψηφισμός των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο έδινε μηδενικό υπόλοιπο.

20120803-2165-1-71
Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή
Η Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή εμφάνιζε δυσλειτουργία όταν υπήρχε φίλτρο σε πεδία του είδους π.χ. ομάδα.

20120823-1155-1-1753
'Eλεγχος υπολοίπου ειδών
Σε κάποιες συνθήκες, γινόταν λάθος έλεγχος ποσοτικού υπολοίπου ανά αποθηκευτικό χώρο.

20120824-1155-1-1758
Μοντέλα επιμερισμού λογιστικής
Δεν λειτουργούσε η επιλογή των μοντέλων επιμερισμού στις παραμέτρους της γενικής λογιστικής.

20120824-1155-1-1759
Κενά αριθμητικά πεδία στο Pivot
Σε περίπτωση που σε κάποιο ευρετήριο είχε επιλεγεί αριθμητικό πεδίο από πίνακα συνδεόμενο στον κύριο πίνακα της ενότητας εμφανιζόταν κενό στην pivot ανάλυση.

20120827-1155-1-1768
Πολλαπλά addon dll σε ενα xco
Οταν δηλώνονταν περισσότερα του ενός addon dll στο αρχείο σύνδεσης (π.χ ADDON=Sem.dll;DigiDS700EBR.dll) εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.

20120828-1155-1-1771
Oικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων, στα στοιχεία περιόδων, συμπεριλαμβανόταν στα σύνολα χρέωσης ή πίστωσης κάθε χρήσης και η απογραφή.
Σε πολλές χρήσεις πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η σξία απογραφής που συμπεριλαμβάνεται στα σύνολα. Αφαιρέθηκαν τα γενικά σύνολα.


20120831-1155-1-1795
Έντυπο Β1 και πεδίο ενότητα.
Κατά την αποθήκευση του εντύπου Β1 εμφανιζόταν σφάλμα, ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο ενότητα.