Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10530

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140701-1155-1-2656
Αναλογία ποσ.2 σε σετ ειδων
Σε σετ ειδών με αναλούμενα με χρώμα μέγεθος υπολογιζόταν λανθασμένα η ποσότητα στη 2η μονάδα.

20140919-1155-1-3479
Αρχείο ΤΑΙΣΥΤ
Διόρθωση κωδικών ασθενείας και πρόνοιας στα σύνολα της γραμμογράφησης του αρχείου ΤΑΙΣΥΤ.

20140922-1155-7-3499
Μηνυμα Λάθους κατα την εργασία Email Import
Κατά την εκτέλεση Εmail import παρουσιαζόταν το σφάλμα: Max line length exceeded & Unexpected Non-last response line (i.e. a data line) did not start with a *, offering lineQ REQ Fw: Fw: OMG(Out message gateway).

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10529

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140624-1155-1-2538
Ημερομηνία σε γέφυρα ΓΛ σε AZURE
Σε εγκαταστάσεις Azure, τα πεδία ημερομηνίας στη γέφυρα λογιστικής εμφανίζονταν με τη μορφή μήνας/μέρα/χρόνος.

20140625-1155-7-2548
Περίοδος σε Φ2
Στην περίπτωση εταιρείας με χρήση από 1/7, δεν επιλεγόταν η σωστή περίοδος στον υπολογισμό του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ Φ2.

20140915-1155-1-3398
Reupdate ΜΥΦ
Η εργασία 'REUPDATE στοιχείων ΜΥΦ' υπολόγιζε λανθασμένα την αξία της ΜΥΦ, αν σε μία υπηρεσία γινόταν αλλαγή της ρύθμισης 'Συμμετέχει σε ΜΥΦ', από ΝΑΙ σε ΌΧΙ.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10528

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140905-1155-1-3298
Ενέργεια στο ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την δημιουργία ενέργειας από την επιλογή συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20140909-1155-1-3336
Επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ .


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10527

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140620-1155-2-2483
Update Μεταβλητών Εντύπων Λογιστικής
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταβλητών εντύπων προς αντιγραφή.

20140708-1155-2-2745
Αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας
Στα αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας (BANKFILE), εμφανίζεται πλέον το σύνολο των εργαζομένων και το προς απόδοση ποσό.