Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10517

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140314-1155-2-1048
Διαδικασία για merge αρχείων xml ΜΥΦ
Ενσωματώθηκε διαδικασία για συνένωση αρχείων ΜΥΦ με δυνατότητα μεταβολής.
20140430-1155-1-1790
Ενημέρωση κωδικών εντύπων
Προστέθηκε στις Περιοδικές εργασίες - Λογιστικά έντυπα, η εργασία "Ενημέρωση μεταβλητών", η οποία ενημερώνει τις εγγραφές των εντύπων.

20140522-1155-2-2079
Εξοδολόγια από λογιστική ΜΥΦ
Κατά την καταχώριση άρθρων εξοδολογίων ατόμων της εταιρείας προτείνεται πλέον πιστωτικό πρόσημο.

20140522-1155-7-2067
Νέα Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Μ.Υ.Φ
Η αποστολής ενός αρχείου ΜΥΦ μπορεί να γίνει πλέον με το σύνολο των 4 επιμέρους αρχείων (εσόδων,εξόδων, ταμειακών και λιανικής και λοιπών δαπανών).

20140522-1155-7-2073
Δεκαδικά φύρας
Στα παραστατικά παραγωγής που προέρχονται από προδιαγραφές με φύρα με δεκαδικά, δεν γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά της φύρας. (Απαιτείται επανακαταχώριση της προδιαγραφής)

20140526-2165-2-21
Outlook Connector πρόβλημα
Όταν ένας χρήστης έκανε αποσύνδεση εγγραφής στο s1outlook και έκανε αρχειοθέτηση με την οθόνη στην ίδια εγγραφή και πάταγε ακύρωση, αντί να γίνει ακύρωση της εγγραφής γινόταν καταχώρισή της.

20140528-1155-2-2164
ΑΦΜ υπόχρεου
Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής ΑΦΜ υπόχρεου, όταν η υποβολή της ΜΥΦ γίνεται από εκπρόσωπο ή λογιστή λογιστικού γραφείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140402-1155-7-1404
Αποσβέσεις σε πωληθέντα πάγια
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων πωληθέντος παγίου με υπολογισμό ανά μήνα και διάστημα διαλόγου " Έως το τέλος του μήνα της πώλησης", γινόταν λανθασμένος υπολογισμός απόσβεσης.

20140505-1155-1-1832
Αντιστοιχίσεις παραστατικών και κλείδωμα Ημερομηνιών
Όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν μπορούσαν να γίνουν manual αντιστοιχίσεις.

20140512-1155-7-1920
Δυνατότητα αντιστοιχίσεων με απαγόρευση μεταβολής στη σειρά
Η απαγόρευση μεταβολής παραστατικού δεν επέτρεπε να γίνονται αντιστοιχίσεις.

20140519-1155-7-2030
Ε3 πεδίο 544
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 544 στον πίνακα ΣΤ του Ε3.

20140523-1155-7-2087
Υπόχρεος στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ
Στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ δεν συμπληρωνόταν σωστά το πεδίο υπόχρεος.

20140523-1155-7-2110
Περίοδος υποβολής και αρχείο ταμειακών και λιανικής
Στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μετά από επιλογή του αρχείου υποβολής άλλαζε η περίοδος υποβολής στην τρέχουσα.

20140527-1155-7-2140
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής - άρθρα από σύνολα ανά ημέρα
Κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής εμφανιζόταν σφάλμα στα άρθρα που είχαν προκύψει με σύνολα ανά ημέρα.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10516

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140306-1155-2-866
ΜΥΦ και Ταμειακές μηχανές
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών εσόδων-εξόδων προτείνεται πλέον αυτόματα η ταμειακή μηχανή βάσει της παραμέτρου της υπό καταχώριση σειράς παραστατικού.

20140409-1155-7-1534
ΜΥΦ-Στοιχεία Αποστολής
Προστέθηκε διάλογος για "Ανάλυση παραστατικών" στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ.

20140430-1155-7-1793
CRM - Εργάσιμη εβδομάδα(εμφάνιση ώρας)
Στο CRM, η εβδομάδα με ΣΚ εμφανίζει πλέον ώρες όπως η εργάσιμη.

20140507-1155-2-1862
Μαζική εισαγωγή ταμειακής για ΜΥΦ
Προστέθηκε εργασία μαζικής μεταβολής παραστατικών /άρθρων /εσόδων εξόδων για εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

20140516-1155-2-1999
reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. και καθεστώς του 38
Στο reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. δεν λαμβανόταν υπόψιν το νέο καθεστώς του 38 για τις ταμειακές συναλλαγές.

20140520-1155-2-2037
Ενημέρωση χειρόγραφου ΜΥΦ
Αν σε ένα παραστατικό ο χρήστης μεταβάλλει ένα από τα πεδία ‘Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ’ (GSISMD), ‘Αρχείο υποβολής ΜΥΦ’ (GSISPACKAGES) και ‘Τύπος’ (GSISFLG), το πεδίο ‘Χειρόγραφο’ (KEPYOHANDMD) ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την τιμή 1.

20140520-1155-2-2039
ΜΥΦ - Μηδενική Καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ
Δεν υπολογίζονται πλέον στο αρχείο και στις εκτυπώσεις ΜΥΦ στοιχεία που έχουν μηδενική καθαρή αξία και μηδενική αξία ΦΠΑ.

20140520-1155-2-2047
ΜΥΦ ειδικές χρηματικών Λογ/μων
Προστέθηκε στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών η επιλογή 'χειρόγραφο' για την υποβολή ΜΥΦ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1963
Reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής
Το reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής δεν λάμβανε υπόψη του τους λογαριασμούς τύπου "Χρηματικά διαθέσιμα" με αποτέλεσμα να διαγράφει και την αξία που έχει καταχωρηθεί στα παραστατικά.

20140514-1155-1-1964
ΜΥΦ -Προτεινόμενος λογ/σμός σε τύπο άρθρου
Αν στο τύπο άρθρου λογιστικής υπήρχε προτεινόμενος λογαριασμός, δεν υπολογιζόταν αξία ΜΥΦ γι'αυτόν.

20140516-1155-1-2007
OnOff και custom dll
Σε εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε το s1interop.dll και υπήρχαν στο custom administration custom dll, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό on/off.

20140516-1155-7-2005
Πιστοποίηση qlik view σε azure
Ενεργοποιήθηκε η πιστοποίηση qlikview σε azure.

20140520-1155-1-2041
ΜΥΦ εκτύπωση αρχείου λοιπών δαπανών
Δεν εμφανίζονταν σύνολα για την καθαρή αξία στην εκτύπωση 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ' στη συγκεντρωτική δαπανών.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10515

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-1155-2-673
Αποστολή σε email φόρμας crystal
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής email από φόρμα crystal σε μορφή pdf.

20121228-1155-2-2963
Αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal
Γίνεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal.

20140415-1155-7-1612
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Προστέθηκαν συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140425-1155-7-1735
Αρχείο εργοδοτών ETEA
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου εργοδοτών ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΕΚ.

20140509-1155-2-1901
ΜΥΦ/ Φίλτρο συναλλασσομένου
Προστέθηκε φίλτρο για τον συναλλασσόμενο στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140509-1155-2-1903
ΜΥΦ και Γενική Λογιστική
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της ΜΥΦ από ταμειακή κίνηση λογιστικής.

20140512-1155-7-1913
Ταμειακή μηχανή σε άρθρα
Προστέθηκε εργασία στο δεξί κλικ των άρθρων για μαζική εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140513-1155-7-1927
Μέγεθος επιλογέα
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν με λάθος μέγεθος οι επιλογείς(selectors) στα πλέγματα(grid).

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10514

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131223-1155-7-4593
Intrastat/Vies
Προστέθηκε παράμετρος επιλογής της ημερομηνίας παραστατικού αντί της ημερομηνίας intrastat στις εκτυπώσεις VIES.

20140409-1155-7-1532
Εντυπο Προϋπολ.κόστος οικοδομής
Στο Προϋπολ.κόστος οικοδομής, η κατανομή κόστους στις επιμέρους ιδιοκτησίες γίνεται πλέον και όταν ο τρόπος παράδοσης είναι αυτοπαράδοση και κατοικία Α.

20140505-2165-2-19
DropBox σύνδεση
Δόθηκε η δυνατότητα σύνδεσης σχετικών εγγράφων με αρχεία στο dropbox.

20140507-1155-2-1858
ΜΥΦ ανά ΑΦΜ
Στα αρχεία ΜΥΦ γίνεται πλέον ομαδοποίηση ανά κωδικό ΑΦΜ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140428-1155-7-1740
Παραγωγή & Παρτίδες
Στα παραστατικά παραγωγής γινόταν λανθασμένα έλεγχος υπολοίπου παρτίδας στο παραγόμενο.

20140428-1155-7-1742
E2 και ενημέρωση σελίδας taxis
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της σελίδας taxis από το έντυπο Ε2 στη γενική λογιστική και τα έσοδα/έξοδα.

20140430-1155-7-1783
Yποβολή αρχείων ΜΥΦ
Στα αρχεία ΜΥΦ, το διαχωριστικό δεκαδικών αξιών είναι πλέον πάντα (,).

20140430-1155-7-1794
Υπερδωδεκάμηνη χρήση και Φ01010
Μετά από καταχώριση του Φ01010 σε υπερδωδεκάμηνη χρήση και εκ νέου αναζήτηση του εντύπου εμφανιζόταν το προηγούμενο έντυπο της προηγούμενης χρήσης.

20140502-1155-1-1813
Import παραστατικά εισπράξεων με αξιόγραφα
Σε import από αρχείο excel παραστατικών εισπράξεων με αξιόγραφα εμφανιζόταν σφάλμα VCAPTION not in edit or insert mode.

20140502-1155-1-1816
Αποστολή αρχείου ΜΥΦ
Στο αρχείο ΜΥΦ γίνεται πλέον ομαδοποίηση των στοιχείων ανά ΑΦΜ ανά τρίμηνο.