Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10513

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140402-1155-7-1401
Αρχείο ταμείου ΤΑΥΦΕ
Προσθήκη του ταμείου ΤΑΥΦΕ στην εργασία υπολογισμού επικουρικών αρχείων.

20140411-1155-2-1562
Ανάλυση πελατών
Στο dashboard της ανάλυσης πελατών προστέθηκε η χρήση και η περίοδος, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση δύο ετών στα datagrid.

20140416-1155-7-1649
Φ2 κωδικός 401
Στον κωδικό 401 προστέθηκε ερώτηση για το αν θέλουμε να έρχεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου.

20140416-1155-7-1653
ΜΥΦ - ΦΠΑ ειδικών συναλλαγών
Όταν στο κύκλωμα ειδικών συναλλαγών γινόταν αλλαγή στην αξία του ΦΠΑ στην ανάλυση ΦΠΑ, η αξία ΦΠΑ ΜΥΦ δεν ανανεωνόταν αυτόματα.

20140417-1155-7-1660
Ε5 πεδίο 502
Το πεδίο 502 στο έντυπο Ε5 δεν φέρνει πλέον τιμή στα έσοδα-έξοδα.

20140423-1155-2-1702
Αυτόματη δημιουργία λογαριασμού και ΜΥΦ
Κατά την αυτόματη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής πελατών ενημερώνεται πλέον το πεδίο για υποβολή στοιχείων ΜΥΦ.

20140425-1155-2-1730
Ταμείο ΕΔΟΕΑΠ
Προσθήκη του ταμείου ΕΔΟΕΑΠ στην εργασία υπολογισμού επικουρικών αρχείων.

20140429-1155-2-1769
Επικουρικό ΟΑΕΕ
Στα ασφαλιστικά ταμεία προστέθηκε υπολογισμός κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131216-1155-1-4479
Ενεργό πεδίο σε πλέγμα
Στο grid των γραμμών ειδών είτε στο κύκλωμα της λιανικής είτε των παραστατικών, όταν είχες συμπληρώσει 3 γραμμές και ο cursor ήταν στην κάτω κενή γραμμή και με το ποντίκι επέλεξες την ακριβώς από πάνω τότε η εφαρμογή σε πήγαινε 1 γραμμή πάνω από αυτήν που είχες επιλέξει.

20140408-1155-7-1498
Προβολή Ημερολογίου
Στην αποθήκευση προτύπου δεν έσωζε την μορφή του ημερολογίου κατά την δημιουργία νέου, ούτε την φόρτωνε για πρότυπα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί με προηγούμενη έκδοση.

20140408-1155-7-1500
ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΑΧ
Στη δημιουργία αρχείου για το ταμείο ΤΕΑΧ διαχωρίζονται πλέον οι τύποι αποδοχών (π.χ. Δώρο Πάσχα Απριλίου και κανονικές αποδοχές Απριλίου)

20140411-1155-1-1561
Επαγγελματική κατηγορία σε dashboard
Στην ανάλυση πελατών στο 3ο tab που υπάρχει η επαγγελματική κατηγορία, αν υπήρχε ίδιος κωδικός επαγγ.κατηγορίας και στους πελάτες και στους προμηθευτές τότε εμφανιζόταν η περιγραφή των προμηθευτών.

20140414-1155-1-1594
Φόρμες τύπου word
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το άνοιγμα φορμών τύπου word που είχαν καταχωριστεί με δημιουργία νέου εγγράφου.

20140414-1155-7-1584
Κωδικός 421 ΣΤΟ Φ1
Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ο κωδικός 421 του πίνακα ζ΄ δεν μεταφερόταν κατά την αυτόματη αποστολή στη φόρμα του taxis.

20140415-1155-7-1618
Τιμολογιακές πολιτικές και "input"
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την καταχώριση γραμμών ειδών με χρήση του 'input', και εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής που ήταν κλιμακούμενη ανά αξία.

20140416-1155-1-1657
Αρχείο ΜΥΦ
Τα παραστατικά που στις γραμμές τους υπάρχουν μόνο είδη ή μόνο χρεοπιστώσεις που δεν ενημερώνουν ΜΥΦ δεν ενημερώνουν πλέον το πλήθος παραστατικών στο αρχείο ΜΥΦ.

20140423-1155-7-1688
Μεταφορά προκαταβολής Ε5
Ο κωδικός 520 (049-050) αν το 050 είναι μεγαλύτερο φέρνει πλέον 0 και όχι αρνητικό ποσό.

20140424-1155-1-1716
Παραστατικά από δελτία
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Παρ/κα από δελτία" εμφανιζόταν σφάλμα με μήνυμα must declare the scalar variable "@pq1.

20140428-1155-7-1741
Ε3 και πίνακας Ε
Με την αυτόματη υποβολή εντύπου Ε3 δεν συμπληρώνονταν τα στοιχεία του πίνακα Ε στο taxis.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10511

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140402-1155-2-1406
Read only ημερομηνία εισαγωγής
Προστέθηκε η παράμετρος NOLOGINDATE. Αν έχει τιμή 1, η ημερομηνία εισόδου δε μπορεί να μεταβληθεί.

20140402-1155-2-1407
Παράμετρος status bar
Προστέθηκε η παράμετρος HIDESTATUSBAR στο Login section του xco. Αν έχει τιμή 1, κρύβεται η status bar του προγράμματος.

20140408-1155-2-1514
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ εμφανίζεται πλέον και η επωνυμία του συναλλασσόμενου.

20140409-1155-2-1529
ΜΥΦ αρχείο εσόδων από αγορές
Δεν εμφανίζονταν εγγραφές παραστατικών αγορών στο αρχείο εσόδων, παρόλο που στα λοιπά στοιχεία του παραστατικού είχαν εγγραφεί αξίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140212-1155-7-533
Εικόνα ενότητας στο επαναλαμβανόμενο
Σε εκτύπωση εσωτερικής φόρμας εκτύπωσης με εικόνα ενότητας στο επαναλαμβανόμενο, παραμορφωνόταν η εικόνα.

20140331-1155-7-1337
Ενημέρωση τιμών πώλησης - αλλαγή τιμής χονδρικής
Όταν γινόταν αυτόματη κάλυψη τιμολογίου αγοράς και υπήρχαν παραγγελίες με διαφορετικές τιμές εμφανίζονταν περισσότερες από μία τιμές στην εργασία ενημέρωσης τιμών πώλησης.

20140403-1155-1-1433
'Έντυπο Ε5-521,522
Στο έντυπο Ε5, στην περίπτωση που το ποσό του πεδίου 500 είναι έως 50000 ενημερώνεται πλέον το πεδίο 521 του εντύπου, ενώ αν είναι μεγαλύτερο από 50000 ενημερώνεται το πεδίο 522.

20140403-1155-1-1436
Γενική Λογιστική και ταμειακές μηχανές - ΜΥΦ
Δεν επιτρεπόταν καταχώριση ταμειακής μηχανής σε εγκατάσταση που είχε μόνο Λογιστική.

20140407-1155-1-1485
Στοιχεία μηχανισμών
Σε εγκαταστάσεις με πωλήσεις ή έσοδα έξοδα δεν εμφανίζονταν στους σταθμούς εργασίας τα στοιχεία μηχανισμών.

20140410-1155-7-1544
Έντυπο Ε5-502
Στο έντυπο Ε5 δεν εμφανιζόταν το πεδίο 502.

20140410-2165-1-16
Εκτυπώσεις - μέγεθος πεδίων Date
Τα πεδία τύπου date δεν εκτυπώνονταν με το σωστό μέγεθος στις εκτυπώσεις.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10510

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140324-1155-7-1215
Εντυπο Ε5
Το πεδίο 521 στο Έντυπο Ε5 υπολογιζόταν με 25% αντί για 26% ενώ το 522 υπολογιζόταν με 20% αντί για 33%.

20140402-1155-2-1398
Αυτοπαραδόσεις σε ΜΥΦ
Οι αυτοπαραδόσεις (που δεν είχαν κίνηση πελάτη) δεν ενημέρωναν τα πεδία ΜΥΦ.

20140407-1155-7-1493
Μ.Σ. 2073 παροχή σε είδος
Δόθηκε η δυνατότητα το Μ.Σ. 2073 παροχή σε είδος να μπορεί να υπολογίζεται μόνο σε τατκτικές περιόδους / με παράμετρο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140326-1155-7-1258
Έντυπο Ε5
Στο έντυπο Ε5, στην περίπτωση αυτοελέγχου, το πεδίο 801 ενημερώνεται πλέον με την αξία από το πεδίο 103 του Ε3.

20140327-1155-1-1288
Ακύρωση σε ευκαιρία πώλησης
Κατά τη μεταβολή μιας ευκαιρίας πώλησης δεν μπορούσε να γίνει ακύρωση της εγγραφής.

20140401-1155-7-1371
Έντυπο εκκαθαριστικής Φ1
Σε περίπτωση διαγραφής των αξιών από τα πεδία του πίνακα Ζ, παρέμενε αξία στο πεδίο 409 και δεν μπορούσε να διαγραφεί.

20140401-1155-7-1374
Φ1 prorate
Σε λογαριασμούς που γίνεται χρήση του πεδίου 310 Περιοδικής Φ2 και 611 και 613 για το έντυπο Εκκαθαριστικής Φ1 δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό των πεδίων του πίνακα Ζ του εντύπου Εκκαθαριστικής Φ1.

20140402-1155-1-1405
Ενημέρωση της ώρας μετά την έγκριση παραστατικού
Όταν εγκρινόταν κάποιο παραστατικό ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία αλλά δεν ενημερωνόταν η ώρα.

20140403-1155-1-1432
Reupdate ΜΥΦ Γ.Λ
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. όταν υπήρχε άρθρο με πολλές γραμμές πελάτη.

20140403-1155-1-1437
Εικόνα ενότητας στο footer
Δεν τυπώνονταν σωστά κάποιες εικόνες στην ενότητα footer των φορμών.

20140404-1155-1-1455
S/N και μερικός μετασχηματισμός
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού που ήταν μερικώς μετασχηματισμένο και έφερε στις γραμμές ποσότητες σε serial number, μεταφέρονταν όλα τα serial number του αρχικού παραστατικού.

20140407-1155-1-1465
Error κατά τη δημιουργία φακέλου από παραστατικό ποσοτικής παραλαβής
Κατά τη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών μέσα από παραστατικό πώλησης εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί η Υποενότητα, Σειρά, Τύπος, Συμπεριφορά.

20140407-1155-7-1468
Φάκελοι Υπηρεσιών
Σε νέα εγγραφή Φακέλων υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα "δεν έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: υποενότητα, τύπος, συμπεριφορά".

20140407-1155-7-1474
Τιμή ανά χρώμα-μέγεθος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν στα παραστατικά οι τιμές ανά χρώμα μέγεθος.

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10509

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131125-1155-7-4212
Μαζική μεταβολή για το επιθυμητό ποσό καθαρών αποδοχών
Προστέθηκε εργασία στο browser των εργαζομένων για μαζικό υπολογισμό καθαρών αποδοχών στους επιλεγμένους εργαζόμενους.

20140221-1155-7-651
Αποσβέσεις παγίων
Έγινε αλλαγή στην αυτόματη ενημέρωση έναρξης αποσβέσεων παγίων κατά την καταχώρηση με την πρώτη του επόμενου μήνα από τον μήνα αγοράς.(Ν.4172/2013)

20140314-1155-7-1037
Δημιουργία φακέλου από ενέργεια
1)Προστέθηκε παράμετρος για συμπλήρωση του είδους στον φάκελο στον τύπο της ενέργειας. 2) Για την μαζική μεταφορά ενεργειών στον φάκελο προστέθηκε η ομαδοποίηση ανά είδος και ανά υποκατάστημα πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140207-1155-7-478
Cumul σε εκτύπωση Azure
Η συνάρτηση CUMUL (προοδευτικό άθροισμα) δεν λειτουργούσε σε azure.

20140219-1155-7-617
Aλλαγή σε φάκελο υπηρεσιών
Κατά την αλλαγή του χαρακτηρισμού σε εγγραφή φακέλου υπηρεσιών εμφανιζόταν σφάλμα MTRDOC:Dataset not in edit or insert mode.

20140305-1155-1-848
Υπολογιζόμενα πεδία έργων
Διορθώθηκαν τα πράσινα πεδία "Έξοδα", "Έσοδα (+υποέργα 1ου επ.)", "Έξοδα (+υποέργα 1ου επ.)" καθώς και το πεδίο "Έξοδα" στον απολογισμό της καμπάνιας, ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη το ΦΠΑ.

20140314-1155-1-1034
Συνέχεια ενέργειας και κατεύθυνση in - out
Κατά την επιλογή συνέχειας ενέργειας δεν συμπληρωνόταν η προτεινόμενη κατεύθυνση της σειράς που είχε επιλεχθεί, αλλά η κατεύθυνση της ενέργειας που θα μετασχηματιζόταν.

20140314-1155-1-1035
Δημιουργία φακέλου για Υποκατάστημα πελάτη
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία φακέλου μέσα από ενέργεια με συμπληρωμένο το Υποκατάστημα Πελάτη.

20140314-1155-1-1041
Προσθήκη ενεργειών σε φάκελο
Εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found κατά την προσθήκη ενέργειας σε φάκελο.

20140324-1155-1-1218
Ενέργειες Ημερολογίου εργασιών
Οι ενέργειες του Ημερολογίου εργασιών δεν εμφανίζονταν στα άλλα Ημερολόγια (Ομαδικό / Προσωπικό).

20140324-1155-7-1211
print to pdf / xps file
Διορθώθηκε η κλήση της Sysrequest.PrintForm.

20140326-1155-1-1248
Χρήση .Current σε XTable μέσα από VB.NET
Διορθώθηκε η αδυναμία χρήσης της .Current σε Xtable μέσα από περιβάλλον VB.NET (Βιβλιοθήκη SoftOneLib).

20140327-1155-7-1290
Υπολογισμός αμοιβών ελεύθερων επαγγ.-επιχειρήσεων
Στο Αρχείο αμοιβών ελεύθερων επαγγ.-επιχειρήσεων υπολογιζόταν λάθος το πεδίο ακαθάριστες αποδοχές, όταν λαμβάνονταν στοιχεία από την ενότητα έσοδα/έξοδα.

20140327-1155-7-1293
Έξοδα και reupdate ΜΥΦ
Σε τιμολόγιο παροχής με παρακράτηση φόρου που είχε δηλωθεί σαν έξοδο σε προγενέστερη έκδοση, διπλασιαζόταν η αξία εξόδου κατά το reupdate.

20140331-1155-1-1344
Έλεγχος IBAN
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος IBAN στους χρηματικούς λογαριασμούς.

20140401-1155-1-1359
ΜΥΦ γενικής λογιστικής
Δεν υπολογιζόταν σωστά η αξία ΜΥΦ όταν σε ένα άρθρο γινόταν χρήση πολλαπλών λογαριασμών πωλήσεων.

20140401-1155-1-1369
Εικόνα σε footer φόρμας
Σε εσωτερική φόρμα με εικόνα ενότητας σε header και footer, εκτυπωνόταν λανθασμένα η εικόνα του footer.

20140401-1155-1-1372
Φόρμα με εικόνα header
Κατά την εκτύπωση φόρμας παραστατικού με εικόνα στην ενότητα header, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα στις επόμενες της πρώτης σελίδες.

20140401-1155-1-1379
Reupdate ΜΥΦ Γενική Λογιστική
Κατά το reupdate ΜΥΦ Γενικής λογιστικής δεν λαμβάνονταν υπόψη οι απαιτήσεις (33) και οι υποχρεώσεις (55).

20140402-1155-1-1400
Φορολογητέες έκτακτες αποδοχές
Διόρθωση υπολογισμού φορολογητέου ποσού έκτακτων αποδοχών σε εργαζόμενο με έκτακτες αποδοχές και παράλληλη ύπαρξη αποδοχών τακτικών με κωδικό ΙΚΑ 9,10,11,14