Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10456

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130621-1155-1-2412
Replace σε import script
Σε clientimport εκτέλεση import script σε περιβάλλον Azure, η συνάρτηση replace μετέφραζε τα ελληνικά σε ερωτηματικά.

20130626-1155-1-2480
Μηχανογραφημένο ισοζύγιο σε oracle
Σε υπολογισμό του μηχανογραφημένου ισοζυγίου σε oracle εμφανιζόταν σφάλμα (error SUBSTRING).

20130626-1155-1-2481
Τύπος παραστατικού σαν στήλη
Αν είχε δηλωθεί σαν στήλη ο τύπος του παραστατικού σε εκτυπώσεις καρτέλας πελάτη, εμφανιζόταν κενός.

20130627-1155-1-2486
Κωδικός σε παραστατικά αγοράς
Αν δινόταν κωδικός παραστατικού αγοράς, χωρίς να έχει συμπληρωθεί ο προμηθευτής εμφανιζόταν σφάλμα: Ole error 80040Ε14 Incorrect syntax nea '='

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10455

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130619-1155-2-2371
REGDATE στο EMPISACTIVE
Προστέθηκε το πεδίο REGDATE του πίνακα EMPLEXTRA στον κλώνο EMPISACTIVE, με τίτλο [Ημ.Κοιν./Προειδ]

20130620-1155-2-2391
Συναρτήσεις μισθοδοσίας
Προστέθηκαν νέες συναρτήσεις μισθοδοσίας:
1) Round(down)
2) Round(up)
3) Ημερομηνία Κοινοποίησης.


20130620-1155-2-2394
Έλεγχος κωδικού παραστατικού
Σε χειρόγραφες σειρές, ο έλεγχος κωδικού παραστατικού στις αγορές γίνεται πλέον σε σχέση με τον προμηθευτή, ενώ στις πωλήσεις ο έλεγχος γίνεται σε σχέση με την σειρά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130610-1155-7-2237
Υπόλοιπα ανά ΑΧ σε Azure
Σε περιβάλλον Azure κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης υπόλοιπα ανά ΑΧ εμφανιζόταν σφάλμα "Arguments out of range".

20130617-1155-7-2334
Δελτία εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα Access violation στο αρχείο XDll.dll, όταν σε παραστατικό δελτίου εργασίας γινόταν πληκτρολόγηση του κωδικού ή της περιγραφής του είδους (όχι επιλογή από την λίστα).

20130619-1155-1-2370
Αδυναμία καταχώρισης ασθενειών και γενικότερα μισθολογικών στοιχείων με ανάλυση ημερομηνιών
Διόρθωση σφάλματος σύμφωνα με το οποίο, κατά την καταχώριση των ασθενειών και γενικότερα των μισθολογικών στοιχείων που υποστηρίζουν ανάλυση ημερομηνιών, ο χρήστης δεν μπορούσε να περάσει τις ημερομηνίες του διαστήματος αν προηγουμένως δεν είχε καταχωρίσει το πλήθος των ημερών

20130619-1155-7-2366
Κατάσταση εργαζομένων
Διόρθωση της κωδικοποίησης των ελληνικών χαρακτήρων του αρχείου XML, που απαιτείται για την υποβολή των στοιχείων των εργαζομένων, στο αρμόδιο site του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων

20130620-1155-1-2384
Υπόλοιπα ανά ΑΧ στη Λιανική
Στην Λιανική, αν σε κάποια γραμμή είδους δεν είχε δοθεί ποσότητα και ο χρήστης ζητούσε με δεξί κλικ τα υπόλοιπα ανά ΑΧ εμφανιζόταν σφάλμα.

20130620-1155-1-2398
Παραστατικά πώλησης σε αγορές
Η μεταφορά παραστατικών πώλησης σε αγορά δεν λειτουργούσε σωστά.

20130621-1155-1-2409
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01010
Κατά την υποβολή του εντύπου Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01010 εμφανιζόταν λανθασμένο διαχειριστικό έτος.

20130621-1155-1-2427
Κατάσταση λογιστικής
Στις εκτυπώσεις καταστάσεων λογιστικής (πχ προμηθευτών) εμφανίζονταν μόνο τα παραστατικά με καταχωρημένο έξοδο.

20130621-1155-7-2416
Πιστωτικό όριο πελάτη
Σε εγκαταστάσεις χωρίς το module των πιστωτικών ελέγχων, γινόταν λανθασμένος έλεγχος στις εισπράξεις.

20130624-1155-7-2430
Αποστολή e-mail με html τοπικό πεδίο
Το κείμενο email που προέκυπτε μέσω τοπικού πεδίου τυπωνόταν με ερωτηματικά, σε φόρμα εκτύπωσης που αποστέλλεται αυτόματα με email.

20130624-1155-7-2434
Ενημέρωση τιμών πώλησης ειδών
Στην εργασία 'Ενημέρωση τιμών πώλησης' (σχετικές εργασίες παραστατικών αγοράς) τα είδη εμφανίζονταν με διαφορετική σειρά από αυτήν του παραστατικού, αν δεν είχε γίνει καταχώριση.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10454


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130214-1155-1-784
Δικαιώματα σε σενάρια και κανόνες ροών
Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων σε σενάρια και κανόνες ροών.

20130618-1155-7-2349
Δυνατότητα χρήσης του διαστήματος Προσαυξήσεων σε περιόδους μισθοδοσίας τύπου κανονικές
Δυνατότητα χρήσης του διαστήματος Προσαυξήσεων σε περιόδους μισθοδοσίας τύπου κανονικές

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120615-1155-7-1198
Μεταβολή κωδικού
Σε προσπάθεια αλλαγής κωδικού, χωρίς όμως να συμβαίνει τελικά αλλαγή, εμφανιζόταν σφάλμα «Ο κωδικός υπάρχει ήδη».

20130111-1155-1-130
Παραστατικά λιανικής
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού παραγγελίας από λιανική πώληση, εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν υπάρχει σειρά αντιλογισμού.

20130522-1155-7-2041
Aναγγελία πρόσληψης και στοιχεία ταυτότητας
Εμφανίζονταν λανθασμένα στοιχεία ταυτότητας στην αναγγελία πρόσληψης κατά την υποβολή στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είχε επιλεγμένο τύπο ταυτότητας διαβατήριο.

20130613-1155-1-2277
REPLACE σε azure
Η κλήση της συνάρτησης REPLACE παρουσίαζε λανθασμένα αποτελέσματα σε περιβάλλον azure.

20130613-1155-1-2278
Εκτύπωση σε PDF file
Η εκτύπωση φόρμας σε pdf, δημιουργούσε αρχείο xps με κατάληξη tmp που τελικά δεν ήταν αναγνώσιμο.

20130613-1155-1-2285
Καρτέλα πελάτη σε excel
Σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη σε excel, οι ημερομηνίες εμφανίζονταν με γραμμογράφηση ΜΜ//ΗΗ/ΕΤΟΣ.

20130613-1155-1-2288
Έργο στις οθόνες ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκε πάλι το έργο, στις default οθόνες ειδικών συναλλαγών.

20130613-1155-1-2289
Προβολή ειδικών συναλλαγών
Σε διαμόρφωση προβολής οθόνης ειδικών συναλλαγών, εμφανιζόταν προβληματική διάταξη πεδίων.

20130614-1155-1-2299
Παράμετροι εσόδων εξόδων
Κατά την επιλογή των παραμέτρων εσόδων εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα "
SXACNTPPRMS: Field COPYTOCMP not found"


20130614-1155-1-2305
Εξαγωγή σε File type 3
Κατά την εξαγωγή αρχείου με file type 3 το αρχείο που προέκυπτε είχε λανθασμένη γραμμογράφηση.

20130614-1155-1-2306
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Λανθασμένη μορφή αρχείου ΚΕΠΥΟ κατά την αποστολή στο taxis.

20130617-1155-1-2336
Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών" παρουσιαζόταν σφάλμα Stream read error.

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10453

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120329-1155-2-435
Υποκατάστημα συναλλασσομένου - Αγορές σε πωλήσεις
Στις εργασίες μετασχηματισμού παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης και παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς, προστέθηκε το υποκατάστημα συναλλασσομένου.

20120522-1155-7-953
Επιβαρύνσεις-Κρατήσεις
Προστέθηκε ο υπολογισμός επιβάρυνσης - κράτησης με ποσοστό επί προηγούμενης επιβάρυνσης και διαδοχικά.

20130111-1155-2-116
Προσθήκη φίλτρου στην εργασία FIFO αντιστοίχιση
Στην εργασία "Fifo αντιστοίχιση" προστέθηκε φίλτρο λογιστικής /εμπορικής κατηγορίας συναλλασσομένων.

20130115-1155-2-173
Κωδικός νέας παρτίδας με μέγεθος 30
Αύξηση μεγέθους κωδικού νέας παρτίδας σε 30 χαρακτήρες όσο και ο κωδικός παρτίδας.

20130116-1155-2-181
Μαζική επιλογή αξιογράφων και εμφάνιση επωνυμίας αρχικού συν/μενου
Στη μαζική επιλογή αξιογράφων εμφανίζεται στήλη με την επωνυμία του αρχικού συναλλασσόμενου

20130117-1155-2-216
Σταθερή ποσότητα ανάλωση σε προδιαγραφή παραγωγής
Δημιουργήθηκε η δυνατότητα σε μια προδιαγραφή παραγωγής η ποσότητα των Α υλών να είναι σταθερή, δηλαδή να μην πηγαίνει αναλογικά με την ποσότητα του παραγομένου.

20130117-1155-7-210
IKE στις διαθέσιμες νομικές μορφές.
Νέα νομική μορφή στις εταιρίες:
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)


20130207-1155-2-653
Γενικά σύνολα στο Αναλυτικό καθολικό της ΓΛ
Στο Αναλυτικό καθολικό προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης γενικών συνόλων.

20130211-1155-2-710
Προσθήκη πεδίου κέντρου κόστους μισθοδοσίας στον πίνακα των ενεργειών
Προσθήκη πεδίου κέντρου κόστους στον πίνακα των ενεργειών.

20130211-1155-7-689
Ειδικές συναλλαγές
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μέσου στο header των ειδικών συναλλαγών.

20130211-1155-7-701
Έλεγχος ορθότητας του κωδικού ΔΕΗ βάσει αλγορίθμου.
Προστέθηκε ο έλεγχος ορθότητας του κωδικού ΔΕΗ βάσει αλγορίθμου. CheckDEHCode(str) στις συναρτήσεις εφαρμογής

20130215-1155-7-806
Αναλυτική κατάσταση ελεγχου
Στην αναλυτική κατάσταση ελέγχου προστέθηκε ως στήλη ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού. Επίσης στην κατάσταση ελέγχου και αναλυτική κατάσταση ελέγχου οι υπέρτιτλοι έχουν το όνομα της κατηγορίας ΦΠΑ και προστέθηκε φίλτρο για τις κατηγορίες ΦΠΑ που θα εμφανίζονται.

20130222-1155-2-923
Πιστωτικά έκπτωσης αγορών
Προσθήκη της δυνατότητας αυτόματης δημιουργίας παραστατικού αποθήκης μέσα από τα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης αγορών.

20130225-1155-7-937
Ημερολόγιο Εισπράξεων
Στην εκτύπωση Εισπράξεις - ημερολόγια (CNF_GET_JRN) προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των εισπράξεων με Δωροεπιταγή και τα αντίστοιχα ποσά.

20130301-1155-7-1033
Τεχνική Προδιαγραφή με αναλυση ημιετοίμων.
Δημιουργήθηκε η εκτύπωση "Βιβλίο προδιαγραφών βάσει Α υλών".

20130304-1155-2-1069
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΑΥ
Προστέθηκε Κατάσταση εισφορών ΤΣΑΥ με κατάλληλη γραμμογράφηση, έτσι ώστε ο χρήστης με copy-paste να αντιγράφει τις εισφορές στο αρχείο excel που δέχεται το ταμείο, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εισφορών.

20130305-1155-7-1088
Πιστωτικά έκπτωσης
Προστέθηκε η δυνατότητα αφαίρεσης εξόδων που επηρεάζουν τζίρο από την εργασία Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης.

20130306-1155-2-1090
Ελεγχοι ΑΦΜ συναλλασσομένων
Πραγματοποιείται έλεγχος ως προς την εγκυρότητα του ΑΦΜ κάθε συναλλασσόμενου κατά την καταχώρηση παραστατικού. Με την επιλογή του συναλλασσομένου στο παραστατικό, στο πεδίο "Τελ.έλεγχος" εμφανίζεται η πληροφορία για το αν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος. Επιλέγοντας το πεδίο "Έλεγχος Α.Φ.Μ. (ΓΓΠΣ)" πραγματοποιείται ο έλεγχος επί του παραστατικού.

20130306-1155-2-1091
Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ
Κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. αναφέρεται και η διάταξη απαλλαγής.
Στα παραστατικά προστέθηκε πεδίο για τη διάταξη απαλλαγής το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία συναλλασσομένου


20130306-1155-2-1092
Βιβλίο αποθήκης με 94
Δημιουργήθηκε η εκτύπωση " Βιβλίο αποθήκης (εξωλ/κή τήρηση 94)", καλύπτοντας τη σχετική υποχρέωση που προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, για τις εταιρείες που δεν έχουν πλέον υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής λογιστικής.

20130307-1155-2-1124
Υποκατάστημα παραστατικού σε γέφυρες σύνδεσης εσόδων εξόδων
Στο σχεδιασμό γέφυρας σύνδεσης εσόδων εξόδων προστέθηκε η επιλογή του υποκασταστήματος παραστατικου.

20130307-1155-2-1138
Προσθήκη πεδίου Αποστολή με αρχείο [INPDF] στον πίνακα Ωράρια εργασίας [WRKHOURS]
Προσθήκη πεδίου [Αποστολή με αρχείο] στον πίνακα [Ωράρια εργασίας].
Στα ωράρια εργασίας που έχουν την ένδειξη Ναι, γίνεται η ανάλογη επισήμανση στο XML αρχείο που παράγεται από την εφαρμογή για την υποβολή στο ΣΕΠΕ. Με την προσθήκη αυτή δεν χρειάζεται πλέον κάθε φορά που γίνεται η δημιουργία του αρχείου XML, να επιλέγονται τα ωράρια που θα σταλούν με αρχείο pdf.


20130320-1155-7-1282
Προειδοποίηση σε ειδικές συναλλαγές προμηθευτών
Στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών προμηθευτών ενεργοποιείται πλέον η προειδοποίηση του συναλλασσόμενου.

20130322-1155-7-1314
Τιμολογιακές πολιτκές
Στη διατύπωση τιμολογιακών πολιτικών προστέθηκε η επιλογή της αξιακής έκπτωσης γραμμής 3.

20130401-1155-7-1420
Πελάτης - Σχετικές Εργασίες - Αναλυση πωλήσεων - παραγγελιών κατ ειδος]
Στην Ανάλυση πωλήσεων -παραγγελιών ανά είδος που εμφανίζεται μέσα από τις σχετικές εργασίες συναλλασσομένων προστέθηκε το φίλτρο της εμπορικής κατηγορίας και ομάδας είδους.

20130402-1155-2-1426
Θεωρημένο Βιβλίο αποθήκης
Στο θεωρημένο βιβλίο αποθήκης προστέθηκε το φίλτρο "είδη που δεν κινήθηκαν στη χρήση"

20130410-1155-2-1534
Default αρχικές τιμές στο ημερολόγιο εργασίας
Στο Ημερολόγιο εργασίας προστέθηκαν ως φίλτρα το Έργο και η Εγκατάσταση

20130410-1155-2-1540
loyalty - λειτουργία στο κύκλωμα πωλήσεων χονδρικής
Η λειτουργία loyalty λειτουργεί και στο κύκλωμα πωλήσεων χονδρικής.

20130417-1155-2-1632
Προσθήκη φίλτρων σε εκτύπωση "Πρόγραμμα εργασίας"
Στην εκτύπωση "Πρόγραμμα εργασίας" προστέθηκαν ως φίλτρα οι εργαζόμενοι και η ημερομηνία πρόσληψης.
Επίσης η ίδια εκτύπωση προστέθηκε ως επιλογή στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εργαζομένων


20130419-2165-2-9
Εκτυπώσεις σε XPS μορφή
Δόθηκε η δυνατότητα εξαγωγής εκτυπώσεων σε αρχείο με μορφή XPS.

20130430-1155-2-1815
Εργασία συγχρονισμού στοιχείων ΙΚΑ
Στην εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας], προστέθηκε ερώτηση με τίτλο [Συγχρονισμός στοιχείων Ο.ΣΥ.Κ.], η οποία όταν επιλεγεί από τον χρήστη θα διαγράφει τα δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ. και θα εισάγει εκ νέου τα πλέον ενημερωμένα αρχεία.

20130513-1155-2-1888
Υπολογισμός τελ.τιμής αγοράς και από παραστατικά παραγωγής
Η εργασία υπολογισμού τιμών κόστους για την τελ.τιμή αγοράς λαμβάνει υπόψη της και παραστατικά παραγωγής. Επιπλέον η ενημέρωση τελ.τιμή αγοράς και τελ.ημερομηνίας αγοράς πραγματοποιείται και από παραστατικά παραγωγής εφόσον έχει επιλεχθεί το σχετικό flag.

20120530-1155-2-1042
Εκτυπώσεις σε Pivot
'Άλλαξε η εμφάνιση του pivot browser:: έχει πλέον δενδρική δομή που συμπυκνώνει τις περιγραφές των στηλών.

20120711-1155-2-1473
Αντιγραφή παραστατικού και σχετικά έγγραφα
Στην εργασία 'αντιγραφή παραστατικού' δόθηκε η δυνατότητα αντιγραφής και της πληροφορίας που βρίσκεται στα σχετικά έγγραφα (είτε είναι αποθηκευμένη στη βάση είτε όχι).

20130111-1155-7-113
Παραστατικά σύνθετων ειδών και SN
Εκτός από την καταχώρηση παραστατικών σύνθετων ειδών με SN, είναι δυνατή η επανεμφάνιση της φόρμας των SN σε κάθε επόμενη προβολή του παραστατικού.

20130115-1155-2-174
Νέες παρτίδες και συμπύκνωση γραμμών
Αν επιλεγεί συμπύκνωση γραμμών στον τύπο του παραστατικού, δεν γίνεται πλέον συμπύκνωση στις γραμμές αν υπάρχουν διαφορετικές καταχωρημένες παρτίδες στο πεδίο κωδικός νέας παρτίδας (CRLOTCODE).

20130117-2165-2-4
Εικόνες σε PNG και GIF
Εισάγονται πλέον εικόνες σε format PNG και GIF.

20130118-1155-7-248
Ενηλικίωση υπολοίπων αποθήκης
Προστέθηκε παράμετρος στην IteAgedRemain και την FIteAvgBalDays για το αν θα υπολογίζονται αναλυτικά οι κινήσεις προηγουμένων χρήσεων. Αντίστοιχα, προστέθηκε φίλτρο στην εκτύπωση ενηλικιωμένα υπόλοιπα αποθήκης.

20130124-1155-2-340
Νέο έντυπο ς Φ.01.013
Φ.01.013: Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Οικ. έτος 2012

20130125-1155-7-369
Αναίρεση κινήσεων - Επιβεβαίωση
Όταν ολοκληρώνεται η 'Αναίρεση κινήσεων' σε browser Παραστατικών, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη.

20130128-1155-7-398
Πρόγραμμα εργασίας
Στην εκτύπωση πρόγραμμα εργασίας, προστέθηκε φίλτρο για τις σειρές που αφορούν ενέργειες εργαζομένων, ώστε αν δεν επιλεχθεί μια σειρά να μην τυπώνεται η ανάλυση της (footer εκτύπωσης).

20130205-1155-2-583
Λύση εταιρίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους εταιρείας, η ημερομηνία λύσης - διακοπής εταιρείας.

20130206-1155-7-600
Tιμές κατά προμηθευτή
Στο copy from buffer σε είδος δεν μεταφέρονται οι τιμές κατά προμηθευτή.

20130211-1155-7-686
Συμπεριφορά αυτοπαράδοσης
Προστέθηκε η αυτοπαράδοση σαν νέα συμπεριφορά τιμολόγησης.

20130220-1155-2-872
Λιανικές πωλήσεις στην Κατάσταση φόρτωσης ειδών
Η Κατάσταση φόρτωσης ειδών λαμβάνει υπόψιν της και τις λιανικές πωλήσεις.

20130221-1155-2-897
Ακυρωτικές κινήσεις serial numbers
Η καρτέλα serial number ανά είδος, αποτυπώνει πλέον και τις ακυρωτικές κινήσεις τους.

20130222-1155-2-927
πληρωμή λιανικής
-Σε παραστατικό λιανικής σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου πληρωμής σε πιστωτική κάρτα μετά την συνολική καταχώρηση ειδών και πρίν την καταχώρηση του παραστατικού. Να εμφανίζεται το σύνολο της αξίας στην προεπιλεγμένη κάρτα χωρίς να χρειαστεί να κληθεί νέο είδος στην γραμμή αλλά μόνο με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής.

20130306-1155-2-1093
ΚΒΣ - Θεωρημένη αποθήκη
Δεν κλειδώνονται πλέον οι παράμετροι ΚΒΣ - Θεωρημένη αποθήκη
στην εταιρεία!


20130307-1155-2-1128
Εκτύπωση Ισοζύγιο προμηθευτή έργων
Προστέθηκαν γενικά σύνολα στην εκτύπωση Ισοζύγιο προμηθευτή έργων, αντίστοιχα με την εκτύπωση Ισοζύγιο πελάτη έργων.

20130319-1155-7-1262
Βελτίωση σε διάλογο dashboard Πωλήσεων Χρήσης
Τα multiselect πεδία των διαλόγων έχουν 4000 χαρακτ. μέγεθος

20130425-1155-7-1750
Εκχώρηση τιμολογίων
Στην εκχώρηση τιμολογίων φιλτράρει πλέον τα τιμολόγια με τον πελάτη της σύμβασης.

20130513-1155-7-1889
Πεδίο Κωδικός 1 στις παρτίδες
Αυξήθηκε σε 40 χαρακτήρες το μέγεθος του πεδίου κωδικός 1 [MTRLOT.CODE1] στο αρχείο παρτίδων.

20130517-1155-2-1972
Security - password expiration
Προστέθηκαν κανόνες για τα password των χρηστών που ορίζονται στην εργασία 'Παράμετροι' στην ενότητα ΄Δικαιώματα - Εγκρίσεις'. Οι κανόνες είναι 3:
1) Ημέρες ισχύος
2) Μήκος
3) Να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι χαρακτήρες
2 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος του password, o χρήστης ειδοποιείται από την εφαρμογή κατά το login για να το μεταβάλει.


20130520-1155-7-1997
Παραστατικά από εντολή παραγωγής
Στις εντολές παραγωγής εμφανίζονται στις σχετικές εργασίες της εντολής (Μετασχηματιστικέ σε) τα παραστατικά που προέκυψαν από αυτήν.

20130521-1155-1-2017
Ταυτότητα - S1 Help
Στην ταυτότητα του συστήματος η επιλογή για το Help κάνει redirection στα
wiki GR: http://wiki.softone.gr/
wiki ENG: http://wiki.soft1.eu/, κατά περίπτωση.


20130527-1155-2-2090
Καταστάσεις Ελέγχου και ΦΠΑ
Στις εκτυπώσεις καταστάσεων ελέγχου προστέθηκε φίλτρο για επιλογή των κατηγοριών ΦΠΑ που θα τυπωθούν.

20130604-2165-2-14
Παραγγελίες κατ' είδος αγορών- πωλήσεων
Προστέθηκαν τα φίλτρα εμπορική κατηγορία είδους, λογιστική κατηγορία είδους  ομάδα είδους, κατασκευαστής είδους, μάρκα είδους, μοντέλο είδους, χώρα προέλευσης και σαιζόν είδους στις εκτυπώσεις Παραγγελίες κατ' είδος αγορών- πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20120720-1155-1-1573
Ψηφιακές Υπογραφές σε φάκελο ηλεκτρονικών τιμολογίων
Στην αυτόματη αρχειοθέτηση (παλιά διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης) το αρχείο του pdf που αποθηκεύεται στην διαδρομή της αρχειοθέτησης που δηλώνεται στην φόρμα, εμφανιζόταν με λάθος κατάληξη .tmp αντί για .pdf.

20130410-1155-1-1544
Αυτόματη εκτύπωση παραστατικών
Αν η σειρά είχε αυτόματη εκτύπωση, αλλά ο εκτυπωτής ήταν κενός ή δεν ήταν ορισμένος στα windows, όλα τα παραστατικά τυπώνονταν ίδια με το πρώτο. Πλέον εμφανίζεται στο χρήστη ο σχετικός διάλογος για επιλογή εκτυπωτή.

20130415-1155-7-1599
Ημερομηνία σε Remote Execution
Σε εκτυπώσεις σε εγκαταστάσεις Azure, αν είχε επιλεχθεί remote execution, η ημερομηνία δεν εμφανιζόταν στην μορφή DD/MM/YYYY όπως είχε επιλεχθεί από της παραμέτρους αλλά MM/DD/YYYY.

20130425-1155-7-1751
Επιλογή ανενεργού συντελεστή ΦΠΑ στα είδη
Σε εισαγωγή ειδών με αποκλειστική χρήση πληκτρολογίου, μπορούσε να επιλεγεί ανενεργή τιμή για το πεδίο ΦΠΑ.

20130513-1155-1-1903
Αντιγραφή υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε η αντιγραφή υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες.

20130520-1155-7-2000
Selector input σε εισαγωγή γραμμών ειδώ παραστατικού
Εμφανιζόταν δυσλειτουργία στην αναζήτηση και στην επιλογή ειδών και ποσοτήτων στο ειδικό ευρετήριο input κατά την τιμολόγηση.

20130524-1155-1-2064
Στήλη "Υπόλοιπο ΑΧ" σε Δελτίο Ανάλωσης Παραγωγής
Αν στις στήλες παραστατικού παραγωγής Δελτίου ανάλωσης είχε προστεθεί η στήλη ''Υπόλοιπο Α.Χ.'' , ο τίτλος της στήλης στο παραστατικό εμφανιζόταν ως WHREST και δεν εμφάνιζε την ποσότητα υπολοίπου.

20130527-1155-1-2091
Μήνυμα cannot resolve date mask στις ενέργειες
Όταν είχε δηλωθεί στον τύπο της ενέργειας υπολογισμός διάρκειας και η έναρξη καιη λήξη είχαν πάνω από 4 μήνες διαφορά εμφανιζόταν σφάλμα cannot resolve date mask.

20130527-2165-1-12
Ανάπτυξη με γραμμές σε συμβάσεις
Σε browser συμβάσεων με ανάπτυξη με γραμμές, στο δεξί κλικ εμφανιζόταν σφάλμα
"Could not convert variant of type (Null) into type (String)".


20130108-1155-7-70
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ
Στην εκτύπωση της αποθήκης 'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.', όταν ένα είδος είχε συνολικό άθροισμα υπολοίπου μηδέν, δεν εμφανιζόταν στην εκτύπωση ακόμα και αν δηλωνόταν στον διάλογο το χαρακτηριστικό που είχε υπόλοιπο στον Α.Χ.

20130315-1155-7-1252
Business unit σε Εισπράξεις
Εφόσον δηλωθεί business unit στη σειρά είσπραξης, εμφανίζεται πλέον προτεινόμενο στο παραστατικό είσπραξης.

20130321-1155-1-1306
Bonus card και επιστροφή
Στην περίπτωση επιστροφής, δεν ενημερώνονταν σωστά οι πόντοι bonus card.

20130404-1155-7-1462
Εκτύπωση ομάδων σε excel
Η εκτύπωση σε excel ευρετηρίων με ομαδοποίηση (πχ εισπράξεις πελατών) εμφάνιζε σφάλμα access violation in module xdll.dll.

20130405-1155-1-1484
Γέφυρα εσόδων εξόδων
Σε εγκατάσταση χωρίς Εσοδα-Εξοδα, στη γέφυρα εσόδων εξόδων στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών εμφανιζόταν σαν default ενότητα η 1361 πωλήσεων και δεν μπορούσε να επιλεγεί η ενότητα αγορών 1261.

20130412-1155-1-1583
Ανάλυση πωλήσεων-παραγγελιών ανά είδος/Ανάλυση αγορών-παραγγελιών ανά είδος
Η προβολή πελάτη Ανάλυση πωλήσεων-παραγγελιών ανά είδος, έχανε τα αποτελέσματα που εμφάνιζε μετά από επιλογή μιας άλλη προβολής από τις σχετικές εργασίες.

20130508-1155-1-1853
Tooltip σε ευρετήρια
Δεν εμφανιζόταν το tooltip σε ευρετήρια, παρόλο που είχαν ορισθεί πεδία Hint.

20130520-1155-1-2001
Εκτύπωση μη εγκεκριμένου παραστατικού κατά τον μετασχηματισμό
Σε παραστατικό πώλησης (ΤΔΑ) που είχε ορισθεί στον τύπο Πιστωτικός έλεγχος πάντα με έγκριση και στην σειρά είχε απαγόρευση μη εγκεκριμένου παραστατικού, κατά το μετασχηματισμό από παραγγελία στο συγκεκριμένο παραστατικό έκανε τον πιστωτικό έλεγχο, εμφάνιζε μήνυμα πως θα καταχωρηθεί ως μη εγκεκριμένο, αλλά επέτρεπε στον χρήστη να εκτυπώσει.

20130530-1155-1-2132
Λογαριασμός σε άρθρο λογιστικής
Κατά την πληκτρολόγηση λογαριασμού σε άρθρο λογιστικής, άλλαζε η γλώσσα γραφής.

20130611-1155-1-2251
Νέα χρεοπίστωση
Εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν βρέθηκε η μονάδα μέτρησης, όταν η πρώτη δηλωμένη μονάδα μέτρησης ειδών ήταν ανενεργή.

20130612-1155-1-2263
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής προμηθευτών
H εκτύπωση ''συνοπτική κατάσταση λογιστικής προμηθευτών'', εμφάνιζε λάθος αξία ΦΠΑ όταν συμπεριλαμβανόταν παραστατικό αγοράς με είδος στο 16% και έξοδο στο 23%.

20130613-1155-1-2286
Αναγγελία πρόσληψης & αρ.μητρώου ΙΚΑ
Αν υπήρχαν περισσότερα από ένα ταμεία εργαζόμενο και είχε συμπληρωθεί αρ.μητρώου, στα έντυπα μισθοδοσίας δεν προτεινόταν αυτός του ΙΚΑ αλλά ο πρώτος αριθμός που αφορά ταμείο πχ ΤΑΞΥ.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10416

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130417-1155-7-1638
Υπόλοιπο πελάτη Cash flow
Στο πεδίο υπόλοιπο πελάτη στο qlickview Cach flow εμφανιζόταν λανθασμένα η αξία των ανεξόφλητων τιμολογίων.

20130524-1155-1-2078
Καταγγελία σύμβασης
Στο έντυπο μισθοδοσίας Καταγγελία σύμβασης και σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, στο πεδίο διεύθυνση του εντύπου αποτυπωνόταν λανθασμένα η διεύθυνση της πρώτης εταιρίας της βάσης. Επίσης δεν συμπληρώνονταν τα πεδία Ποσό αποζημίωσης και εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζομένου.

20130605-1155-1-2185
Επιμερισμός ασφαλιστικών εισφορών στις γραμμές ΑΠΔ
Διορθώθηκε ο επιμερισμός των ασφαλιστικών εισφορών στις γραμμές ΑΠΔ για κωδικούς αποδοχών που προέρχονται από τα Μισθολογικά στοιχεία 3081 & 3067.