Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11234

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2992
Ανάλυση ασφαλιστικών εισφορών Συνταξιοδοτικού
1. Προσθήκη νέου πεδίου στα μισθ/κά στοιχεία περιόδου για τον ορισμό των ταμείων με τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση].
2. Όταν το ασφαλιστικό ταμείο έχει τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση] (fundtype = 998) η ανάλυση των εισφορών ανά μισθολογικό στοιχείο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τα μισθολογικά στοιχεία με τα οποία σχετίζεται βάση του νέου πεδίου.


20190926-1155-2-3002
Επισύναψη αρχείου σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα επισύναψης αρχείων στο object SOEMAIL, μέσω javascript κώδικα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190117-1155-7-131
Βιβλίο Αδειών (στήλη αποδοχές αδείας)
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση αδειών μισθοδοσίας κατά το οποίο αποτυπωνόταν λάθος αξία αποδοχών αδείας σε περίπτωση καταχώρησης δύο διαφορετικών ημερομηνιών στην ίδια περίοδο.

20190916-1155-1-2845
Ενδιαφέρον σε ευκαιρίες πώλησης
Σε περίπτωση που χρήστης καταχωρούσε από ευκαιρία πώλησης παραστατικό ενδιαφέροντος με σειρά η οποία δεν υπήρχε στο grid ''Παράμετροι ανά χρήστη'', τότε κατά την αποθήκευση της ευκαιρίας το ενδιαφέρον δεν εμφανιζόταν.

20190925-1155-1-2975
ΑΠΔ - Κωδ. αποδοχών 14 - ημερομίσθιος εργαζόμενος
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν το σφάλμα "το Ημερομίσθιο του εργαζομένου είναι μεγαλύτερο από τις αποδοχές" σε κωδικό αποδοχών 14 για την υπερεργασία.

20191002-1155-1-3075
Υπολογισμός ΑΠΔ - Οικειοθελής παροχή στο Επιδ. Αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της ΑΠΔ κατά το οποίο αποτύπωνε λάθος αξίες στην περίπτωση επιδόματος αδείας.

20191003-1155-1-3096
Διαγραφή Παραστατικών με ταξινόμηση
Εφόσον είχε γίνει ταξινόμηση σε ευρετήριο παραστατικών Φυσική Απογραφής/Πωλήσεων/Αγορών, δεν γινόταν διαγραφή, όλων των επιλεγμένων παραστατικών.

20191003-1155-1-3109
Διαθέσιμα Serial Number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Διαθέσιμα Serial Numbers'' των ειδών, μέσω των εργασιών.

20191007-1155-1-3141
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ
Κατά την ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'', το linenum ενημερωνόταν με τιμή ''1'' σε όλες τις γραμμές.

20191007-1155-1-3144
EDPS σε πολυεταιρικό
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί πιστωτική κάρτα σε λιανική πώληση με EDPS σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20191011-1155-1-3249
Κλήσεις Υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το ευρετήριο αναζήτησης κατά την επιλογή ειδών ή υπηρεσιών σε κλήσεις υπηρεσιών.

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11233

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1832
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', κατά την έκδοση των παραστατικών, δόθηκε δυνατότητα οι γραμμές αξιογράφων που αφορούν τον ίδιο προμηθευτή και την ίδια ημερομηνία λήξης, να δημιουργούν είσπραξη με ένα αξιόγραφο με το συνολικό ποσό.

20190701-1155-2-2081
Οργανόγραμμα με βάση τις Θέσεις εργασίας
Νέο οργανόγραμμα με βάση την οργανωτική μονάδα και την ανάλυση των θέσεων ανά οργανωτική μονάδα.
Η απεικόνιση είναι κάθετη και γραφική.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20170920-1155-1-3994
Έλεγχος υπολοίπου
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, δεν ενεργοποιούνταν οι έλεγχοι αποθέματος.

20190214-1155-1-493
Outlook Connector
Χρησιμοποιώντας τον Outlook Connector, σε κάποιες περιπτώσεις, χάνονταν τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών.

20190902-1155-1-2707
Αυτόματη Σύνθεση Ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν διαγραφόταν το παραστατικό σύνθεσης που είχε δημιουργηθεί από παραστατικό πώλησης, κατά τη διαγραφή γραμμής είδους.

20190916-1155-1-2851
Επανάληψη ενέργειας
Κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα, δεν δημιουργούνταν εγγραφές σε περίπτωση που δεν είχε δημιουργηθεί χρήση.

20190916-1155-1-2858
Cusbrbalance σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom ευρετήριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CusBrBalance ως SQL εντολή.

20191004-1155-1-3123
Χρήμα χρόνος σε προμηθευτές
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του πλέγματος Πρόταση διακανονισμού στα οικονομικά στοιχεία και την σελίδα χρήμα χρόνος των προμηθευτών.

20191009-1155-1-3208
Οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11232

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1830
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', στο grid, εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία λήξης των αξιογράφων που έχουν οριστεί στους διακανονισμούς.

20190626-1155-2-2002
Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων
Το ''Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων'' στα από μεταφοράς υπόλοιπα, αποτυπώνονται πλέον τα υπόλοιπα της απογραφής (Εισαγωγές-Εξαγωγές).

20190924-1155-2-2962
Έμμεση προβολή ενεργειών πελάτη
Προστέθηκε το πεδίο παρατηρήσεις (SOACTION.REMARKS) στις ενέργειες συναλλασσόμενων.

20190925-1155-2-2988
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας - πλήθος μηνών
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', στο πεδίο "πλήθος μηνών" μπορεί πλέον να εισαχθεί δεκαδικός αριθμός.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161027-1155-7-3529
Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί σειρά Λιανικής πώλησης, όπου ήταν πρώτη στη λίστα και είχε απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ, τότε εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα "Πρόβλημα στον έλεγχο ορθότητας του Α.Φ.Μ.".

20170201-1155-7-440
Παρατήρηση
Η αναζήτηση λογαριασμών λογιστικής στις ειδικές συναλλαγές, γινόταν με βάση το id της εγγραφής και όχι με βάση τον κωδικό.

20190904-1155-1-2731
Λιανική εναλλακτικού
Σε τύπο λιανικής πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''Λιανική εναλλακτικού'', σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθετε εκ νέου το ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, ενώ η τιμή ήταν με ΦΠΑ.

20190905-1155-1-2748
Editor με @
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το σχεδιασμό προβολής όταν ο editor είχε ''@''.

20190913-1155-1-2838
Διαγραφή παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τη διαγραφή παραστατικού με πολλές γραμμές, το οποίο είχε προέλθει από μετασχηματισμό.

20190917-1155-1-2872
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'', δεν αποτυπωνόταν ορθά, κίνηση πελάτη με διακανονισμό και ζώνη ενηλικίωσης σε ημέρες.

20190918-1155-1-2880
ΑΠΔ-οικειοθελής παροχή εργοδότη
Όταν υπήρχαν δύο μισθολογικά στοιχεία με κωδικό ΑΠΔ 7, δεν εμφανίζονταν συνολικά στο αρχείο της ΑΠΔ.

20190919-1155-1-2889
Πρόταση εξυπηρέτησης πελατών
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών'' σε είδη με χρώμα μέγεθος, στο τελικό παραστατικό, σε κάποιες περιπτώσεις, αθροίζονταν λανθασμένες ποσότητες ειδών.

20190919-1155-1-2894
Σετ ειδών και υπηρεσιών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία Set είδους & υπηρεσίας, μεταφερόταν και ο κωδικός.

20190924-1155-1-2973
Αποσβέσεις παγίων
Σε ομάδες εταιρειών, δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, με θερινή χρήση.

20190930-1155-1-3056
Κλήσεις υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής κλήσεων υπηρεσιών.

20191002-1155-7-3073
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος ΑΦΜ σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας

20191003-1155-1-3100
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης στο header του παραστατικού, ενημερώνονται πλέον και οι γραμμές.

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11231

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181221-1155-2-6548
Καρτέλες συναλλασσόμενων
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο Συναλλαγή (FINDOC).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181119-1155-1-6188
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες σε Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, η εργασία ''Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες'', δεν πραγματοποιούσε αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία.

20190415-1155-1-1209
Συναλλασσόμενος με Απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων ή εξόδων με συναλλασσόμενο ο οποίος απαλλασσόταν του ΦΠΑ, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση ΦΠΑ του παραστατικού.

20190912-1155-1-2817
Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου σε Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις, μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη νέα, ενώ δεν υπήρχε.

20190919-1155-1-2903
Εικόνα Ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην ''Εικόνα ενεργειών'' κατά την επιλογή συναλλασσόμενου.

20190920-1155-3-2926
Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση, ενώ υπήρχαν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αναζήτησης.

20190923-1155-1-2931
Πρότυπο κόστος /Υπολογισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την καταχώρηση κόστους, στο πρότυπο κόστος των ειδών.

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11230

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181114-1155-2-6139
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων
Στο ''Ιστορικό αγορών & πωλήσεων'' ειδών, προστέθηκαν φίλτρα και στήλες που αφορούν το υποκατάστημα και τον αποθηκευτικό χώρο.

20180613-1155-7-3735
Dataset.GetXML (συνάρτηση javascript)
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Dataset.GetXML:
function ON_SALDOC_TRDR()
{
X.WARNING(ITELINES.GetXML(false, false));
}
Η δεύτερη παράμετρος καθορίζει αν θα περιλαμβάνονται tags για πεδία με τιμή null.

Διορθώσεις σφαλμάτων


20190621-1155-1-1940
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Κατά την δημιουργία του αρχείου μισθοδοσίας ΤΕΑΥΕΤ εξάγεται και το πεδίο Αρ.Διαβατηρίου και ο Αριθμός Ταυτότητας του εργαζόμενου, ανεξάρτητα αν είναι συμπληρωμένα και τα 2.

20190627-1155-1-2019
Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς νέων
Στην εκτύπωση μισθοδοσίας <<Εισφορές Ασφαλιστικών Ταμείων>> προστέθηκε νέα στήλη με την αξία του μισθολογικού στοιχείου 3180 Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς για νέους <25.

20190808-1155-1-2573
Κλείσιμο φακέλου εισαγωγών τελωνειακής αποθήκης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν στο παραστατικό αποθήκης η τελωνειακή παρτίδα, όταν αυτό προερχόταν από φάκελο κοστολόγησης.

20190828-1155-1-2658
Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης προστέθηκαν στους τύπους υλικών οι τιμές ''52 (υπηρεσίες), 53 (χρεοπιστώσεις), 54 (πάγια)'', καθώς και στις ενότητες ''1253,1353,1453,1553,1653 (ειδικές συναλλαγές), 1154 (παραστατικά παγίων), 1352 (Φάκελος υπηρεσιών)''.

20190913-1155-1-2829
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Στα ''Στοιχεία αποστολής (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων)'' δεν φιλτράρονταν ορθά, τα στοιχεία ''Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών'' & ''Συγκεντρωτική λοιπών δαπανών''.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190212-1155-2-453
Τμήμα στους προϋπολογισμούς
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών προστέθηκε το ''Τμήμα''.

20190417-1155-2-1252
Ημερολόγιο αργιών
Το ημερολόγιο αργιών δηλώνεται στην περιοχή απασχόλησης του εργαζόμενου (ΜΣ2008) και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό ημερών αδείας.

20190701-1155-2-2080
Εταιρείες και Συγχρονισμοί / Πίνακας MTRBRNLIMITS
Προστέθηκε στις παραμέτρους αποθήκης, ενότητα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί", η εξαίρεση ''Όρια Α.Χ''.

20190717-1155-2-2305
Sepa file για την Bank of America
Προστέθηκε γραμμογράφηση Sepa file για την Bank of America.

20190730-1155-2-2490
Φόρμες ενεργειών εργαζομένων
Δημιουργήθηκε νέο object για Φόρμες εκτύπωσης ενεργειών εργαζομένων.

20190826-1155-3-2644
Ενημέρωση Λογιστικής από Μισθοδοσία
Στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής απο μισθοδοσία, το φίλτρο από κωδικό έως κωδικό στελέχους άλλαξε πλήθος χαρακτήρων σε 255 απο 30 που ήταν πριν.

20190902-1155-2-2703
Σήμανση εργασιών σε παραστατικά αγορών
Στη Σήμανση εργασιών, προστέθηκε ο πίνακας ''Γραμμές υλικών'', στα παραστατικά αγορών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160901-1155-7-2858
Εισαγωγή προσώπου σε υποκ/μα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προσώπου σε υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20170322-1155-1-1260
Εικόνα Εταιρείας
Στην εικόνα εταιρείας, δεν ενημερωνόταν το ''Κόστος παραγωγής''.

20171122-1155-7-5069
Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ''Ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα'', στα οικονομικά στοιχεία πελατών, σε περίπτωση που είχε οριστεί μορφή ημερομηνίας, διαφορετικής της System default.

20190206-1155-1-396
Ενηλικίωση Υπολοίπων
Δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των πεδίων, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, ''Ενηλικίωση υπολοίπων'' πελατών.

20190326-1155-1-931
Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή ''Πρότυπων δεδομένων'' στην Κατάσταση ελέγχου πωλήσεων.

20190328-1155-1-985
Remote Systems - Interface 2008
Στις εργασίες Off line, δεν εμφανίζονταν οι παράμετροι της Off line εγκατάστασης.

20190611-1155-1-1794
Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο
Δεν εμφανίζονταν οι ερωτήσεις της εργασίας [Εξαγωγή λογιστικού άρθρου σε αρχείο] στο δεξι κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων.

20190725-1155-1-2425
CusFirstDateOpenDoc
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusFirstDateOpenDoc ώστε να λειτουργεί σωστά και σαν SQL εντολή.

20190801-1155-1-2510
Τιμολογιακές πολιτικές Series 5 UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικά με τιμολογιακή πολιτική δώρου.

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11228

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6334
ICS elegant net
Πιστοποιήθηκε ως φορολογικός εκτυπωτής η ταμειακή μηχανή Ics Elegant net.

20190515-1155-1-1480
SQLDateTime
Προστέθηκε η συνάρτηση SQLDateTime που επιστρέφει ημερομηνία και ώρα.

20190620-1155-2-1910
Αρχείο Sepa
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'', προστέθηκε ο ''Τρόπος εμφάνισης χρεώσεων'' όπου δέχεται τιμές (Αδιάφορο, Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά).

20190709-1155-2-2197
Τιμή στη σήμανση εργασιών
Προστέθηκε στη σήμανση εργασιών των παραστατικών πωλήσεων, το πεδίο ''Τιμή" από τις γραμμές υλικών.

20190726-1155-2-2444
Ιστορικό μεταβολών στα set ειδών
Προστέθηκε το ''Ιστορικό μεταβολών'' στα Set ειδών, μέσω των εργασιών.

20190801-1155-2-2505
Κάλυψη εκκρεμοτήτων παρτίδων με διαφορετική παρτίδα
Δόθηκε δυνατότητα κάλυψης εκκρεμοτήτων σε επίπεδο παρτίδων, με διαφορετική παρτίδα του ίδιου είδους.

20190809-1155-2-2593
Απαιτήσεις παραγγελιών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (αναλυτικά)'' προστέθηκε στα φίλτρα η ομάδα των ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170601-1156-7-81
Γενική Λογιστική - Ελεγχος ΑΦΜ
Σε λογαριασμό λογιστικής που είχε τεθεί ''Όχι'' στην ''Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ'', δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ.

20180314-1155-1-1725
Μισθοδοτική και κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Διορθώθηκε σφάλμα στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας 'μισθοδοτική κατάσταση', 'κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ' που προέκυπτε στις θυγατρικές εταιρείες σε σχήμα ομάδων εταιρειών.

20180629-1155-1-4160
Ε4 τροποποιητική ωραρίου
Τροποποιήθηκε το αρχείο Ε4 Κατάστασης εργαζομένων (συμπληρωματικής ωραρίου), για την περίπτωση που στο ωράριο έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή 'Αποστολή σε PDF'.

20190321-1155-1-906
Ευρετήριο αξιογράφων
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή ποσού σε ευρετήριο αξιογράφων.

20190404-1155-1-1105
Συμπληρωματική ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα κατα τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση υπολογισμού συμπληρωματικής.

20190417-1155-2-1260
Caption s1 designer σε μεταφορά με cst
Δεν μεταφερόταν η περιγραφή του σχεδιασμού του S1 Designer κατά την εξαγωγή / εισαγωγή ενός αρχείου cst σε άλλη βάση.

20190603-1155-1-1664
Αυτόματη Καταχώρηση Επαφών - Office 365
Δεν λειτουργούσε ορθά η αυτόματη καταχώρηση επαφών από το soft1 σε office 365.

20190613-1155-1-1830
Loyalty Schemes - Ιεραρχίες
Δεν υπολογίζονταν πόντοι στο παραστατικό όταν στα Δεδομένα Πολιτικών έχει δηλωθεί το ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας.

20190620-1155-1-1900
Τροποποίηση Ε5.XML
Τροποποιήθηκε το Ε5 αρχείο μισθοδοσίας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΥΕΚΑ.

20190624-1155-1-1953
Μέλη-Διαχειριστές ΙΚΕ και αρχείο JL10
Πλέον υπολογίζονται και οι αμοιβές των μελών - διαχειριστών ΙΚΕ στο μηνιαίο αρχείο JL10 με τύπο αποδοχών 5.

20190625-1155-1-1966
Παραστατικό προέλευσης (FINCODE) γραμμής
Δεν λειτουργούσε σωστά το hyperlink για τη στήλη παραστατικού προέλευσης (FINCODE) στις γραμμές των παραστατικών.

20190626-1155-1-2003
Αρχείο ΥΕΚΑ Ε9 Μήνυμα σφάλματος
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε μήνυμα λάθους στην δημιουργία αρχείου xml E9 στο κύκλωμα μισθοδοσίας.

20190710-1155-1-2210
Προεπιλογές σε Series 5 UI
Κατά τη προσθήκη σε προεπιλογή, εγγραφών από ευρετήριο, δεν εμφανίζονταν όλες οι αποθηκευμένες προεπιλογές.

20190711-1155-1-2235
Εκτύπωση προγράμματος εργασίας (Α.Μ.Ε)
Στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας (Μενού εργασιών -μισθοδοσία- Διαχείριση ενεργειών -πρόγραμμα εργασίας) στα στοιχεία εταιρείας στο πεδίο Α.Μ.Ε. εκτυπώνεται από τα στοιχεία Εταιρείας - Μητρώο - το πεδίο Μητρώο ΙΚΑ (COMPANY.IKAM) αντί του Αριθμού Μητρώου (COMPANY.NUMBERM).

20190715-1155-1-2258
Πίνακας ΣΤ εντύπου Ε3
Ο πίνακας ΣΤ του εντύπου Ε3, ενημερώνεται εφόσον η νομική μορφή της εταιρείας, είναι ''Ατομική επιχείρηση''.

20190715-1155-1-2268
Υπολογισμός διαφοράς δαπανών
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δεν εμφανίζονταν ορθά οι τιμές ναι/όχι, στο πεδίο υπολογισμός διαφοράς δαπανών.

20190717-1155-1-2320
Έντυπο Ε3
Κατά την Ενημέρωση σελίδας Taxis του εντύπου Ε3, δεν ενημερώνονταν οι κωδικοί 009,010,049,050.

20190717-1155-1-2323
Έντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν μεταφερόταν το υπόλοιπο του κωδικού 319, στον 320.

20190718-1155-1-2339
Ισοζύγιο Εσόδων στα Έργα
Δεν λειτουργούσε η επιλογή 'Συμμετοχή Φ.Π.Α.' στην εκτύπωση ''Ισοζύγιο εσόδων'' από την ενότητα των έργων.

20190719-1155-1-2351
Έργα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή Έργου σε ομάδες εταιρειών.

20190723-1155-1-2384
File Type 10 από client
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή Filetype 10, επιλέγοντας ''Μεταφορά στον client''.

20190725-1155-1-2414
Reupdate συναλλασσομένων σε ομάδες εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, κατά το reupdate συναλλασσομένων (πελατών - προμηθευτών κλπ) σε εταιρεία εκτός της κύριας δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο συναλλασσομένων.

20190730-1155-1-2481
Καθεστώς ΦΠΑ σε Υποκαταστήματα Εταιρίας
Προστέθηκε στα Υποκ/τα Εταιρείας το πεδίο Καθεστώς ΦΠΑ.

20190731-1155-1-2497
Εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη είδους στις γραμμές των εγκαταστάσεων.

20190805-1155-1-2544
Συμπληρωματική ΑΠΔ - Μήνυμα σφάλματος
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε μήνυμα <Δεν υπάρχει το πεδίο "Στοιχείο εργαζόμενου"> κατά τον υπολογισμό συμπληρωματικής ΑΠΔ στο κύκλωμα μισθοδοσίας.

20190829-1155-1-2673
Ισοζύγιο Παρτίδων
Στην εκτύπωση ''Ισοζύγιο παρτίδων'', η στήλη ''Αξία υπολοίπου'' εμφάνιζε την αξία απογραφής, σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα ημερολογιακό διάστημα.

20190830-1155-1-2682
Δημιουργία Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο στην δημιουργία Αναλυτικής περιοδικής δήλωσης του κυκλώματος μισθοδοσίας, με τύπο δήλωσης Συμπληρωματική εμφανιζόταν μήνυμα
"Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Στοιχείο εργαζόμενου".

20190830-1155-1-2689
Πρόταση παραγγελίας σε φάκελο υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στους φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή ''Πρόταση παραγγελίας'' μέσω των εργασιών.