Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10922

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101129-1155-2-1420
Μαζική καταχώρηση άδειας στο αρχείο εργαζομένων
Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης κανονικής άδειας στο αρχείο εργαζομένων, με δεξί κλικ στο ευρετήριο.

20111012-1155-2-1078
Λογιστική Κατηγορία ειδών
Η αλλαγή της λογιστικής κατηγορίας στα είδη προκαλεί ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής και εσόδων-εξόδων

20150108-1155-2-50
Νέα εκτύπωση ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση [Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων]. Επίσης είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο εργαζομένων με δεξί κλικ.

20170510-1155-2-2063
Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων
Προστέθηκε το Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων.

20170519-1155-2-2248
Αρχείο λογιστικής
Ενημερώνεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού στα δεδομένα του εξωτερικού αρχείου file type 7 που εξάγεται από το πρόγραμμα για λογιστική και έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150225-1155-7-743
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Αν σε σχεδιασμό ευρετηρίου είχε δηλωθεί στην Ομαδοποίηση, Αυτόματη εκτέλεση και Αυτόματο φιλτράρισμα χωρίς να έχουν επιλεγεί πεδία ομαδοποίησης χάνονταν τα ονόματα των πεδίων. Αν δηλώνονταν εκ των υστέρων, εμφανιζόταν σφάλμα.

20170201-1155-7-442
Επεξεργασία παραστατικού
Μεταφέρονται πλέον σωστά τα πεδία "Αριθμός 1-4" κατά την επεξεργασία παραστατικών (όταν δηλωθεί: καμία συμπύκνωση).

20170331-1155-7-1438
Επεξεργασία Παραστατικού και συμπύκνωση γραμμών
Δεν λειτουργούσε σωστά η επεξεργασία παραστατικών όταν είχε δηλωθεί να μην γίνεται καμία συμπύκνωση.

20170410-1155-1-1583
Ευρετήριο ABC
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ευρετήριο κινήσεων activity based costing, όταν δηλωνόταν οριζόντια ανάλυση με στοιχείο διάστασης την αξία των κινήσεων.

20170424-1155-1-1780
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεων
Η εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων" ενημερώνεται από την χώρα (όταν έχει συμπληρωθεί) του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170502-1155-1-1918
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ προμηθευτών, παρόλο που είχε δηλωθεί η σχετική επιλογή στον τύπο.

20170503-1155-7-1948
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Εμφανιζόταν μήνυμα <ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999>, όταν γινόταν κάλυψη εκκρεμοτήτων και κάποιο είδος είχε δηλωμένο μόνο το το 2ο χαρακτηριστικό και είχε δηλωθεί στο παραστατικό να έχει ανάλυση Χ/Μ σε στήλες.

20170512-1155-1-2124
HR-Διόρθωση ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας
Κατά την καταχώρηση θέσης εργασίας στα στελέχη, εφαρμόζεται έλεγχος μόνο για PRSN που είναι ενεργά (isactive=1).

20170515-1155-7-2128
Μητρώο Παγίων
Η εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων (ΚΒΣ ή ΕΛΠ) εμφάνιζε στα σύνολα τις αποσβέσεις όλης της χρήσης ανεξαρτήτως της οριακής ημερομηνίας που είχε δηλωθεί στα φίλτρα.

20170517-1155-7-2173
QlikView Reload from Task Scheduler
Δεν λειτουργούσε η ανανέωση (ReLoad) των αρχείων QlikView μέσω Task Scheduler των Windows.

20170518-1155-7-2198
Έντυπο Ν - 521
Το πεδίο 521 (σελίδα 1) συμπληρώνεται πλέον αυτόματα.

20170518-1155-7-2200
Έντυπο Ν - Κατανομή
Ο υπολογισμός στην κατανομή των κερδών στον πίνακα 1 (σελίδα 3) των νομικών προσώπων δεν γινόταν σωστά βάσει του ποσοστού που είχε οριστεί.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10921

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170503-1155-2-1952
Fast Report - λεκτικό string list
Έγινε αλλαγή, ώστε τα πεδία που έχουν editor string να εμφανίζουν στη φόρμα κατά την εκτύπωση τους το αντίστοιχο λεκτικό.
Για να αλλάξει η συμπεριφορά σε ήδη υπάρχουσα φόρμα θα πρέπει το πεδίο που μας ενδιαφέρει να διαγραφεί και να επανεπιλεγεί.


20170504-1155-2-1958
Κέντρου Κόστους στις στήλες γραμμών
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης του πεδίου του «Κέντρου Κόστους» (COSTCNTR) στις στήλες γραμμών παγίων των παραστατικών πωλήσεων / αγορών.

20170504-1155-2-1965
Ενημέρωση ισοτιμιών
Δόθηκε η δυνατότητα αντιστροφής των ισοτιμιών σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς στην εργασία ενημέρωσης ισοτιμιών.

20170509-1155-2-2042
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2
Τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι συναρτήσεις μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2, ώστε να δέχονται ως παράμετρο Αθροιστή και να επιστρέφουν τις αξίες των μισθολογικών στοιχείων που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο.

20170509-1155-2-2056
Σχόλια sam 4s
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων στην μηχανή sam 4s.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170421-1155-1-1753
Ερωτηματολόγια Softone
Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν εμφανιζόταν το σωστό set απαντήσεων.

20170428-1156-7-64
CRM
Εμφανιζόταν σφάλμα "Selector Record Not Found" όταν γινόταν απάντηση σε email που ο δηλωμένος συναλλασσόμενος ήταν προμηθευτής.

20170428-1156-7-65
CRM
Κατά το email import απεσταλμένων, ενημερώνεται πλέον το πεδίο συναλλασσόμενος από τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο προς.

20170504-1155-1-1964
Κ.Α.Δ εταιρείας
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο Κ.Α.Δ taxis στα στοιχεία της εταιρείας.

20170509-1155-1-2044
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στο Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων για έσοδα-έξοδα με ημερομηνία 2016 εμφανίζει πλέον στο φόρο κερδών Χ 100%.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10920

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170110-1156-7-5
Μεταφορά πεδίου κατά το μετασχηματισμό
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων packcode1 & packcode2 κατά το μετασχηματισμό παραστατικών πωλήσεων.

20170411-1155-7-1605
Elio web
Βελτιώθηκε η ταχύτητα έκδοσης απόδειξης σε Elio web.

20170413-1155-2-1648
QlikView
Αναβάθμιση του QlikView (QlikOcx.ocx) σε έκδοση 11.20.

20170425-1155-7-1796
Δένδρο άρθρων
Αναλύεται πλέον το πεδίο δέντρο άρθρων (ACNEDIT) στο σχεδιασμό εκτύπωσης των οριζόμενων ημερολογίων της γενικής λογιστικής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-7-717
Default τιμή λογαριασμού αξιογράφου
Σε καταχώρηση νέου αξιογράφου από είσπραξη ή πληρωμή το πεδίο λογαριασμός του αξιογράφου συμπληρωνόταν με την τιμή 1 και όχι αυτή που είχε οριστεί στον τύπο του.

20170424-1155-7-1776
Φορολογικά στοιχεία χρήσης παγίων
Δεν εμφανίζονταν σωστές τιμές στην τρέχουσα αξία απογραφής και στην τρέχουσα αξία χρήσης στην εκτύπωση των παγίων 'Φορολογικά στοιχεία χρήσης'.

20170425-1155-7-1800
Crystal Reports
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανάγνωση στοιχείων από αρχείο excel σε σχεδιασμό crystal report στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170426-1155-1-1825
Εκκρεμή αξιόγραφα σε ομάδα εταιριών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων.

20170426-1155-1-1828
Κατάσταση δελτίων εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση δελτίων εργασίας', στην ενότητα της παραγωγής, δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος.

20170426-1155-1-1839
Αλλαγή συναλλασσομένου σε έμβασμα
Κατά τη μεταβολή πελάτη γραμμής εμβάσματος, εμφανιζόταν μήνυμα 'BFNCUSDOC: Dataset not in edit or insert mode'.

20170426-1155-7-1821
Νέα επαφή πελάτη
Αν μέσα από παραστατικά (π.χ. κλήση) γινόταν εισαγωγή νέας εγγραφή στις επαφές του πελάτη, και στη συνέχεια ανάθεσή της στο παραστατικό εμφανιζόταν σφάλμα και δεν συνδεόταν η επαφή με τον πελάτη.

20170426-1155-7-1833
Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης
Εμφανιζόταν σφάλμα Query Time out expired στις Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

20170427-1155-1-1848
Προγραμματισμός πληρωμών σε εταιρεία ομίλου
Κατά την εκτέλεση του προγραμματισμού πληρωμών σε εταιρεία ομίλου (όχι την κεντρική) δεν αποτυπώνονταν στοιχεία προς πληρωμή.

20170502-1155-1-1904
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων] εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος '' Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ακατάλληλο τύπο τιμής για την τρέχουσα λειτουργία''.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10919

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170310-1155-2-1060
Έντυπο Ε3
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 στις προδιαγραφές του 2017.

20170310-1155-2-1064
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στις προδιαγραφές του 2017.

20170324-1155-7-1300
function SETPROPERTY
Είναι δυνατή πλέον η αλλαγή caption σε αντικείμενο τύπου Σελίδας (Page) με τη συνάρτηση SETPROPERTY ('PANEL', 'PageName', 'CAPTION', 'NewCaption').

20170419-1155-2-1690
Κατασκευαστής στη σειρά 100
To πεδίο 'Κατασκευαστής' είναι διαθέσιμο πλέον και στη σειρά soft1 100.

20170419-2165-2-53
charts στο Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης charts στις advanced φόρμες.

20170425-2165-2-64
Αποστολή email
Στο εξής, η αποστολή email από ALERT (EDA) γίνεται ασύγχρονα.

20170421-1155-1-1740
Διαδικασία picking
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο του παραστατικού για την ανάλυση των ειδών - παρελκομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161207-1155-7-4109
Σύνδεση Client-server
Κατά την αδυναμία εύρεσης server, ο client εμφάνιζε σφάλμα Access violation at address 00000000 in module 'Xplorer.exe'. Read of address 00000000
Τύπος σφάλματος: EAccessViolation


20161215-1155-7-4225
Login date σε φίλτρα ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις ευρετηρίων, επιτρεπόταν αλλαγή του πεδίου ημερομηνίας που είχε δηλωθεί να είναι κλειδωμένο στο σχεδιασμό.

20170209-1155-7-569
Σχεδίαση προβολής
Μετά από αλλαγή του Page11(tab ειδών) στο σχεδιασμό του παραστατικού πωλήσεων, χάλαγε η μορφοποίηση της οθόνης.

20170328-1155-1-1353
Έντυπο Ε3
Δεν πραγματοποιούνταν πράξεις επί του εντύπου Ε3, μετά από τον υπολογισμό του.

20170404-1155-1-1472
Βεβαίωση κερδών εταίρων
Δεν υπολογιζόταν η Βεβαίωση κερδών εταίρων.

20170404-1155-7-1483
Πωλήσεις κατά πελάτη
Όταν δηλωνόταν στην εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη (Στατιστικές πωλήσεων) να τυπωθούν αναλυτικά στοιχεία, εμφανίζονταν γραμμές πωλήσεων ειδών σε μήνες χωρίς κίνηση.

20170410-1155-1-1587
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, που είχε ζητηθεί αναλυτική εκτύπωση προμηθειών δεν εκτυπώνονταν τα στοιχεία όλων των κανόνων.

20170410-1155-7-1599
Διαθεσιμότητα
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η προβολή "Διαθεσιμότητα" στα Είδη.

20170411-1155-1-1609
Συγχρονισμός τοπικής βάσης με προτεινόμενες Σειρές ανά χρήστη
Σε εγκατάσταση OnOff που είχε γίνει αλλαγή των προτεινόμενων σειρών παραστατικών ανά χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης.

20170411-1155-1-1621
Μετασχηματισμός με σετ
Στην περίπτωση μετασχηματισμού σε παραστατικό που ο τύπος του είχε παραμετροποιηθεί να γίνεται αυτόματη ανάλυση σε set ειδών εμφανιζόταν σφάλμα ole error : 80040E14. Invalid column name 'WHOUSE'.

20170411-1155-1-1627
Έντυπο παρακρατούμενου φόρου (περίοδος Φεβρουαρίου)
Στο έντυπο παρακρατούμενου φόρου της γενικής λογιστικής εμφανιζόταν λανθασμένη ημερομηνία για την περίοδο του Φεβρουαρίου: 31/01/17 αντί για 01/02/2017.

20170411-1155-7-1610
Φόρμα Πωλήσεων FastReport
Δεν συμπληρωνόταν η περιγραφή και ο κωδικός του είδους κατά την αυτόματη εκτύπωση advanced φόρμας τιμολογίου που προέκυπτε από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής.

20170412-1155-7-1633
Windows 10 build 1703
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπολογιστές με windows 10 build 1703 δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά του μενού επιλογών.

20170413-1155-1-1649
Κοστολόγηση παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, η κοστολόγηση παραγωγής λάμβανε την τιμή κόστους των αναλούμενων από άλλη εταιρεία.

20170413-1155-7-1644
Κατάσταση ελέγχου εσόδων-εξόδων
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου εσόδων-εξόδων», εμφανίζονταν παραστατικά άλλης εταιρείας.

20170418-1155-7-1671
Γέφυρα ABC
Κατά την επιλογή παλαιότερης ή την καταχώρηση νέας γέφυρας ABC costing εμφανιζόταν σφάλμα: '%d AND DIMENSION=1' is not a valid integer value.

20170419-2165-1-52
Γεωγραφικά σημεία
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη φόρτωση του χάρτη των γεωγραφικών σημείων της εταιρείας.

20170420-1155-7-1720
Ειδικές συναλλαγές
Σε κάποιες περιπτώσεις, στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών πελατών και προμηθευτών δεν εμφανίζονταν τα πεδία της συναλλαγής.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10918

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1007
Εκκρεμή αξιογράφων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων του.

20170308-1155-2-1021
Έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν) φορολογικού έτους 2016.

20170310-1155-2-1059
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

20170328-1155-2-1364
Προγραμματισμός  πληρωμών
Στα φίλτρα του προγραμματισμού πληρωμών συμμετέχει πλέον και η λογιστική κατηγορία προμηθευτή.

20170330-1155-2-1406
Dashboard πωλήσεων
Προστέθηκε ο πωλητής γραμμής στα Dashboard πωλήσεων.

20170407-1155-2-1549
Προμήθειες Εισπραχθείσας αξίας πωλήσεων στελεχών
Σε υπολογισμό προμηθειών με κανόνα κλιμάκωσης βάσει:Εισπραχθείσας αξία πωλήσεων, λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά πωλήσεων του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170309-1155-1-1057
Intrastat από τριγωνική συναλλαγή
Εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση intrastat είδη που έχουν αποσταλεί από την ΕΕ για λογαριασμό προμηθευτή τρίτης χώρας.

20170321-1155-1-1226
Συνέχεια ενέργειας CRM σε μοντέλο ομάδας εταιριών
Έγινε αλλαγή ώστε να προτείνει πάντα την εταιρεία της ενέργειας, αλλά να μπορεί να επιλέξει και άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170324-1155-7-1303
Εγγραφές Κλεισίματος
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εγγραφές ισολογισμού (με σειρά κλεισίματος) δεν καταχωρούνταν στην περίοδο 1000.

20170328-1155-1-1362
Qlikview
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν κλήση custom qlikview που δεν ήταν στο φάκελο του soft1.

20170328-1155-7-1354
Ερωτηματολόγια Softone
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιορίζονται πλέον στο σετ απαντήσεων που έχει δηλωθεί.

20170328-1155-7-1358
Άρθρα έναρξης Λογιστικής
Τα άρθρα έναρξης (ανοίγματος) λογιστικής ενημέρωναν την περίοδο εισαγωγής τους και όχι την περίοδο απογραφής.

20170329-1155-1-1379
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης.

20170329-1155-1-1386
Ταξινόμηση ερωτήσεων
Η ταξινόμηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διατηρεί την σειρά της αρχικής καταχώρισης.

20170329-1155-7-1387
Έξοδο με αρνητικό ποσό σε φάκελο κοστολόγησης
Είναι δυνατή πλέον η επιλογή εξόδου με αρνητική αξία στις γραμμές εξόδων των φακέλων κοστολόγησης.

20170404-1155-1-1471
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση προμηθειών, δεν εμφανιζόταν στο σωστό μήνα η προμήθεια πωλητή που είχε κανόνα υπολογισμού ανά 'μήνα΄.

20170411-1155-1-1628
Company View
Δεν εμφανίζονταν οι εικόνες στην εικόνα εταιρείας (company view).

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10917

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170407-1155-1-1570
ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Δώρο Πάσχα
Διόρθωση ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το Δώρο Πάσχα.

20170407-1155-1-1571
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Βελτιστοποίηση ελέγχου ενεργών εργαζομένων ανά εγκατάσταση κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10916

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170209-1155-2-563
Τιμολογιακή πολιτική σε φάκελο υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης σεναρίου τιμολογιακής πολιτικής σε τύπο φακέλου υπηρεσιών και εφαρμογής του, αντίστοιχα με τους τύπους πωλήσεων.

20170220-1155-7-710
ABC resolver σε παραστατικά αποσβέσεων
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό λογιστικής της οριζόμενης διάσταση ABC που έχει αναλυθεί στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων.

20170305-1155-2-954
Ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή αποτυπώνεται πλέον διακριτά ο τύπος αξιογράφου (επιταγή, εγγυητική και γραμμάτιο).

20170322-1155-1-1248
Ε3 xml - Πεδίο αριθμός ταυτότητας
Στο Ε3 xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας [f_ar_taytothtas] ενημερώνεται πλέον σε όλες τις θέσεις που παίρνει τιμή το πεδίο τύπος ταυτότητας [f_typos_taytothtas].

20170329-1155-7-1374
Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)
Στο διάλογο της εκτύπωσης "Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)" προστέθηκε φίλτρο για επιλογή σειρών εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170216-1155-7-670
Import τιμών ειδών σε ομάδα εταιρειών
Όταν γινόταν μεταβολή εγγραφών ειδών με import script δεν ενημερώνονταν στοιχεία τα πεδία ανά εταιρεία.

20170307-1155-1-984
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε πεδία unicode
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα και οι ομαδοποιήσεις ευρετηρίων σε πεδία τύπου unicode.

20170313-1155-1-1099
QlikView
Δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία τύπου unicode, όταν στο Qlikview γινόταν σύνδεση μέσω Soft1.

20170313-1155-2-1098
Ώρα σε κλήσεις υπηρεσιών
Ενημερώνεται πλέον το πεδίο με την ώρα στις κλήσεις των φακέλων υπηρεσιών είτε με την καταχώρηση της κλήσης είτε με manual μεταβολή.

20170314-1155-7-1144
Φάκελος υπηρεσιών
Συμπληρώνεται πλέον το sn ανταλλακτικού στο παραστατικό ανταλλακτικών που προκύπτει από φάκελο υπηρεσιών.

20170327-1155-7-1326
Designer
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται σωστά οι δηλώσεις πρόσθετων σχέσεων και πρόσθετων περιορισμών custom πίνακα στον Deigner.

20170329-1155-1-1388
Ενέργειες εργαζομένων - Σειρά ενέργειας με Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων
Όταν υπήρχε μία μόνο Σειρά ενέργειας με δηλωμένη Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων, εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη Νέα εγγραφή στις ενέργειες.

20170331-1155-1-1418
Ποσότητες σε παραστατικό παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής παραστατικών παραγωγής όπου χρησιμοποιούνταν 2 μονάδες μέτρησης και για τα αναλούμενα και για τα παραγόμενα, γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της ποσότητας στη 2η μονάδα.

20170331-1155-1-1422
Καρτέλα πελάτη
Σε καρτέλα πελάτη με υποκαταστήματα που ένα τους έχει οριστεί κεντρικό, εμφανιζόταν σφάλμα .