Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10534

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140922-1155-2-3488
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται σωστότερα ο υπολογισμός προστίμων.

20140926-1155-2-3544
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή μισθωτών υπηρεσιών, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ποσό φόρου¨.

20140926-1155-2-3545
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή Εμπορ.Επιχ.-Ελευθ. Επαγγέλματα, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ακαθάριστες αμοιβές¨.

20140926-1155-2-3546
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή τροποποιητικής δήλωσης.

20140926-1155-2-3552
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται πλέον υπολογισμός ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141003-1155-1-3637
Εμβάσματα και Ανάλυση πελατών-προμηθευτών
Στα dashboard Ανάλυση πελατών και Ανάλυση προμηθευτών δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εισπράξεις/πληρωμές που προέρχονταν από εμβάσματα.

20141009-1155-1-3721
Υπολογισμός τοπικών πεδίων
Υπολογίζονται πλέον σωστά τα τοπικά πεδία στην 1η γραμμή στο "Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων".

20141010-1155-1-3736
Αρχείο ΤΕΑΥΕΚ
α) Στην γραμμή του συγκεντρωτικού record φέρνει πλέον τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ εργοδότη και όχι των Α.Μ του ταμείου.
β) όταν αλλάζει ημερομηνία υποβολής δεν μεταβάλλεται πλέον η ονομασία του αρχείου.


20141010-1155-1-3739
#$SOSOURCE
Μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το #$SOSOURCE σαν editor σε τοπικό πεδίο.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10533

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-7-3639
Γραμμογράφηση ΤΣΠΕΑΘ
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) στα επικουρικά ταμεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

141006-1155-1-3661
Πολλαπλή επιλογή ακεραίων
Γίνεται σωστά πλέον η πολλαπλή επιλογή από πίνακα στη μνήμη με κλειδί που έχει τύπο ακέραιου.

20140609-1155-7-2316
Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ
Ο Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ δεν δημιουργούσε σωστά τα αρχεία a.txt στον φάκελλο signs.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10532

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140812-1155-2-3164
Νέος driver για ταμειακή RBS MERCATO NET
Η RBS MERCATO NET λειτουργεί πλέον σαν ταμειακή με Online σύνδεση με τον driver τύπου ELIO Web.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140903-1155-1-3278
Email με λογαριασμό outlook.com
Σε κάποιες περιπτώσεις (SMTP port 587), εμφανιζόταν αδυναμία αποστολής - λήψης email μέσω λογαριασμού outlook.com.

20140918-1155-7-3446
Είδη εγγυοδοσίας χωρίς ΜΥΦ
Με επανενημέρωση(reupdate) διορθώνονται πλέον εγγραφές που αφορούν είδη εγγυοδοσίας χωρίς αξία ΜΥΦ που λανθασμένα εμφανίζονταν στις καταστάσεις ΜΥΦ.

20140918-1155-7-3451
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ)
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΑΤΤΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10530

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140701-1155-1-2656
Αναλογία ποσ.2 σε σετ ειδων
Σε σετ ειδών με αναλούμενα με χρώμα μέγεθος υπολογιζόταν λανθασμένα η ποσότητα στη 2η μονάδα.

20140919-1155-1-3479
Αρχείο ΤΑΙΣΥΤ
Διόρθωση κωδικών ασθενείας και πρόνοιας στα σύνολα της γραμμογράφησης του αρχείου ΤΑΙΣΥΤ.

20140922-1155-7-3499
Μηνυμα Λάθους κατα την εργασία Email Import
Κατά την εκτέλεση Εmail import παρουσιαζόταν το σφάλμα: Max line length exceeded & Unexpected Non-last response line (i.e. a data line) did not start with a *, offering lineQ REQ Fw: Fw: OMG(Out message gateway).

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10529

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140624-1155-1-2538
Ημερομηνία σε γέφυρα ΓΛ σε AZURE
Σε εγκαταστάσεις Azure, τα πεδία ημερομηνίας στη γέφυρα λογιστικής εμφανίζονταν με τη μορφή μήνας/μέρα/χρόνος.

20140625-1155-7-2548
Περίοδος σε Φ2
Στην περίπτωση εταιρείας με χρήση από 1/7, δεν επιλεγόταν η σωστή περίοδος στον υπολογισμό του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ Φ2.

20140915-1155-1-3398
Reupdate ΜΥΦ
Η εργασία 'REUPDATE στοιχείων ΜΥΦ' υπολόγιζε λανθασμένα την αξία της ΜΥΦ, αν σε μία υπηρεσία γινόταν αλλαγή της ρύθμισης 'Συμμετέχει σε ΜΥΦ', από ΝΑΙ σε ΌΧΙ.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10528

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140905-1155-1-3298
Ενέργεια στο ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την δημιουργία ενέργειας από την επιλογή συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20140909-1155-1-3336
Επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ .


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10527

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140620-1155-2-2483
Update Μεταβλητών Εντύπων Λογιστικής
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταβλητών εντύπων προς αντιγραφή.

20140708-1155-2-2745
Αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας
Στα αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας (BANKFILE), εμφανίζεται πλέον το σύνολο των εργαζομένων και το προς απόδοση ποσό.