Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.492.10061

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση. Επιπλέον, συνίσταται ο έλεγχος του *.log αρχείου συγχρονισμού για τυχόν σφάλματα.
Στην έκδοση διορθώνονται τα παρακάτω:

20091019-1155-2-1103 Τίτλοι σε εκτυπώσεις
Διορθώθηκε το μέγεθος των γραμμάτων σε τίτλους εκτυπώσεων ώστε να εμφανίζονται σωστά στο διαθέσιμο χώρο

20090629-1155-1-755 Βιβλίο εσόδων/εξόδων (Θεωρημένες Εκτυπώσεις)
Εμφανιζόταν μήνυμα "ESACCBOOK: field 'CLM_1' not Found" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης όταν δεν είχε επιλεγεί Υποκατάστημα και Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο και επιπλέον κανένα υποκατάστημα της εταιρείας δεν ήταν χαρακτηρισμένο ως κεντρικό.

20091019-1155-1-1104 Εισπράξεις με αξιόγραφα
Κατά την καταχώρηση ταμειακών παραστατικών με αξιόγραφα δεν ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία λήξης στον πίνακα διακανονισμών (εμφανιζόταν η ημερομηνία του παραστατικού και όχι η ημερομηνία λήξης αξιογράφου).

20091020-1155-1-1111 Αντιγραφή εταιρείας
Μετά την αντιγραφή εταιρείας, στη νέα εταιρεία κατά την επιλογή τύπων παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο απαιτήσεις"
20091020-1155-1-1115 Λιανική και εξόφληση με κάρτα
Κατά την καταχώρηση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα και δόσεις μηχανών πιστωτικών καρτών εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.491.10060

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091014-2165-2-71 Εικόνα εταιρείας
Στα σύνολα εσόδων συνυπολογίζονται πλέον οι πωλήσεις και στα σύνολα εξόδων οι αγορές

20070524-1155-2-517 Πιστωτικά τζίρου
Προστέθηκε το Υποκατάστημα πελάτη στις διαθέσιμες διαστάσεις υπολογισμού πιστωτικών λόγω τζίρου.

20080507-1155-2-734 Αριθμός παραστατικού πωλήσεων
Προστέθηκε έλεγχος στον αριθμό παραστατικού πωλήσεων ώστε να εμφανίζεται μήνυμα εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένο παραστατικό με τον ίδιο αριθμό

20080929-1155-2-1408 Κέντρα Κόστους Λογιστικής
Προστέθηκαν στα διαθέσιμα φίλτρα του αναλυτικού ισοζυγίου Λογιστικής η κατηγορία και η ομάδα των γραμμών άρθρων

20090722-1155-2-833 Αλλαγή ημερομηνίας και ισοτιμία παραστατικού
Έγινε τροποποίηση του τρόπου εφαρμογής των ισοτιμιών, ώστε όταν η ισοτιμία προκύπτει από τον πίνακα των ισοτιμιών (μαζί με την ισοτ. πάνω στο νόμισμα) ίση με 0, να μην έρχεται στο παραστατικό.

20091015-1155-2-1089 Κατάσταση Ωρών Εργασίας
Προστέθηκε στήλη με τον ΑΜΚΑ στην Κατάσταση Ωρών Εργασίας

20080318-1155-2-399 Business unit σε παραστατικά ανά Υποκατάστημα συν/σομένου
Σε περίπτωση που υπάρχει Business unit σε υποκατάστημα πελάτη που επιλέγεται σε παραστατικό, τότε προτείνεται το business unit του υποκαταστήματος και όχι αυτό που υπάρχει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων
20081002-1155-1-1430 Εξαγωγή αρχείου Πετρέλαιου Θέρμασης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Σε εγκατάσταση Client/Server, η εγκατάσταση και αποθήκευση του αρχείου (πετρέλαιο θέρμανσης) γινόταν στον τοπικό δίσκο που τρέχει ο Application Server. Τώρα πλέον γίνεται στον client.

20081020-1155-1-1543 Μη επιτρεπόμενος Υποψήφιος πελάτης σε παραστατικό πώλησης
Διορθώθηκε θέμα με selector πελατών το οποίο επέτρεπε την επιλογή υποψήφιου πελάτη ακόμη και εάν ο τύπος του παραστατικού δεν το υποστήριζε.

20090831-1155-1-895 Σχεδιασμός προβολής
Βελτίωση σε σχεδιασμό προβολών ώστε εάν το Serial Number της εγκατάστασης δεν περιέχει σχεδιασμό script, δεν εμφανίζεται το tab Script.

20091013-1155-1-1079 Συνοπτική κατάσταση προσφορών
Δεν φίλτραρε τα παραστατικά με βάση την συμπεριφορά τύπου ώστε να εμφανίζει μόνο αυτά με συμπεριφορά [202 - Προσφορά]

20091014-1155-1-1087 Μεταβολή καθεστώτος ΦΠΑ σε παραστατικά πωλήσεων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού πωλήσεων με γραμμές υπηρεσιών, όταν το καθεστώς ΦΠΑ άλλαζε από "Κανονικό" σε "Απαλλάσεται" εμφανιζόταν μήνυμα "Itelines: Dataset not in edit or insert mode"

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10014

Μεταβολές / προσθήκες προδιαγραφών

20081008-2165-2-113 Άρθρα Intrastat Αγορών - Πωλήσεων
Στη γέφυρα σύνδεσης με λογιστική παραστατικών αγορών/ πωλήσεων, προστέθηκε δυνατότητα ορισμού ημερομηνίας με την οποία θα δημιουργείται το άρθρο Intrastat, με επιλογή μεταξύ [Ημερομηνίας παραστατικού] ή [Ημερομηνίας Intrastat].

20090907-1155-2-919 Εκτύπωση καρτέλας πελάτη
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής του παραστατικόύ στην εκτύπωση καρτέλας πελάτη

Διορθώσεις σφαλμάτων
20090915-1155-1-950 Εξαγωγή δεδομένων (Σενάρια Merging)
Σε σενάριο εξαγωγής που περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax near ']'"

20090918-1155-2-966 Selector πελάτη
Εμφανιζόταν μήνυμα 'Control has no parent window' με escape σε ανοιχτό selector πελατών.

20090918-1155-1-973 Μετασχηματισμός παραστατικών αγορών
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγορών με συμπεριφορά 301) εσωτερική διακίνηση σε άλλο παραστατικό χωρίς συμπεριφορά εσωτερικής διακίνησης

20090922-1155-1-979 Οικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής
Διορθώθηκαν τα στοιχεία ΚΕΠΥΟ στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής ώστε να μην εμφανίζονται παραστατικά τα οποία βάσει ορίων δεν συμμετέχουν στο ΚΕΠΥΟ.

20090924-1155-1-995 Τιμολογιακές πολιτικές με δώρα
Δε λειτουργούσε σωστά η εφαρμογή τιμολογιακών πολιτικών με κλιμάκωση και συνδυαστική εφαρμογή, όταν υπήρχαν δώρα.

20090924-1155-1-1001 Εκτύπωση Κατάστασης Παραγγελιών
Εάν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστική και είδη χωρίς χαρακτηριστικά και στα φίλτρα επιλεγόταν Αναλυτική εκτύπωση, τότε οι κωδικοί ειδών χωρίς χαρακτηριστικά δεν εμφανιζόταν.

20090925-1155-1-1009 Serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης
Εάν σε παραστατικά αποσύνθεσης που ο τύπος ενημέρωσης serial number για τις γραμμές είναι 'Αγορά/Παραγωγή' και στις παραμέτρους αποθήκης ήταν επιλεγμένη η παράμετρος [Επιλογή SN σε εξαγωγή] τότε κατά την επιλογή SN του συντιθέμενου εμφανιζόταν μήνυμα "Μη διαθέσιμο SN".

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090917-1155-1-959 Εκτύπωση από client με server σαν service
Δεν λειτουργούσαν οι εκτυπώσεις από client με remote execution όταν ο server τρέχει σαν service

20090917-2165-1-58 Ποσοτικές εκκρεμότητες
Στην εκτύπωση "Ποσοτικές εκκρεμότητες", στην περίπτωση που υπήρχε έκφραση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο του είδους, δεν εκτυπωνόταν οι Α.Χ. στους οποίους υπήρχε υπόλοιπο χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10012

Διόρθωση σφάλματος

20090911-1155-1-940 Μήνυμα access violation με χρήση του copy from buffer στο αρχείο ειδών

Διορθώθηκε σφάλμα που προκαλούσε την εμφάνιση μηνύματος access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία (copy from buffer) στα είδη αποθήκης.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10011

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090907-1155-2-912 Import κινήσεων πελατών με επιταγές (αξιόγραφα)
Προστέθηκε δυνατότητα import κινήσεων πελατών (εισπράξεις) με επιταγές (το αξιόγραφο δημιουργείται κατά το import)

20090901-1155-2-901 Resolver για καθαρή αξία intrastat και αξία ΦΠΑ σε εγγυήσεις και δώρα
Προστέθηκε resolver για την καθαρή αξία intrastat και την αξία ΦΠΑ Intrastat σε γραμμές με είδη εγγύησης και δώρα.

20090706-1155-1-776 Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ μεγάλου μεγέθους
Επιτρέπεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με μέγεθος μεγαλύτερο από 15 χαρακτήρες

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090910-1155-1-934 Reupdate Κ.Ε.Π.Υ.Ο
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία reupdate ΚΕΠΥΟ για παραστατικά ειδικών συναλλαγών με χρεοπιστώσεις τύπου έξοδα που συμμετέχουν ΚΕΠΥΟ. Συγκεκριμένα, ενώ με την καταχώριση του παραστατικού ενημερώνοταν η αξία ΚΕΠΥΟ, η εκτέλεση της εργασίας τη μηδένιζε.

20090218-1155-1-216 Σχετικές εργασίες σε εξόφληση παραστατικών
Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση Σχετικών εργασιών σε παραστατικό εξόφλησης που καλείται μέσα από παραστατικό αγορών - πωλήσεων. Έχει προστεθεί σχετικό hyperlink στο κάτω μέρος της οθόνης.

20090311-1155-2-359 Διορθωση του qlickview Χρόνοι αποπληρωμών
Διορθώθηκε η ενημέρωση του qlikview "Χρόνοι αποπληρωμής' ώστε να λειτουργεί σε Oracle.

20090907-1155-1-914 Copy from buffer παραστατικών
Με copy from buffer παραστατικών γινόταν αντιγραφή του πεδίου sosignb στον mtrdoc

20090909-1155-1-928 ΑΠΔ σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση
Σε εργαζόμενο με εποχική απασχόληση όταν σε κανονική περίοδο υπολογιζόταν Αποζημίωση Αδείας (με κρατήσεις), η ΑΠΔ εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα

20090903-1155-1-906 Καρτέλα αποθήκης με ανάλυση σε Χρώμα - Μέγεθος
Εάν η ποσότητα είχε δεκαδικά, δεν εμφνιζόταν στην ανάλυση σε χρώμα - μέγεθος

20090909-1155-1-932 Διαφορά στην ποσότητα της γραμμής των είδών (χρώμα / μέγεθος)
Εάν κάποιο είδος είχε υπόλοιπο χωρίς εκρεμότητα τότε δε γινόταν ο υπολογισμός πλασματικού υπολοίπου στην ανάλυση ποσοτήτων στα στοιχεία γραμμής

20090902-1155-1-903 Μηνύματα κατά την τιμολόγηση από διαφορετικά tabs
Με δυο ανοιγμένα tabs τιμολόγησης (παραστατικά πωλήσεων), στο ένα σειρά δελτίου αποστολής και στο άλλο τιμολόγιο με ελεγχο αξίας, σε εναλλαγή μεταξύ των δυο και επανακαταχωρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα που αφορά έλεγχο του άλλου tab

20090819-1155-1-867 Σφάλμα κατά την επιλογή serial number σε παραστατικά αποσύνθεσης.
Οταν στις παραμέτρους αποθήκης ήταν ενημερωμένη η παράμετρος "μόνο επιλογή sn σε εξαγωγή" και το συντιθέμενο είδος είχε μόνο ένα SN διαθέσιμο προς εξαγωγή, τότε σε παραστατικά αποσύνθεσης κατά την επιλογή SN στο header εμφανιζόταν μήνημα "το serial number δεν είναι διαθέσιμο".

20090804-1155-1-853 Τιμή εξόδου στο είδος
Εάν στο πεδίο τιμή εξόδου στο είδος γινόταν εισαγωγή αξίας πχ 0,00003 τότε στο πεδίο εμφανιζόταν 3E-5

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Έκδοση 310.482.10010

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090831-1155-2-896 Ανάγνωση αρχείων και φακέλων μέσω Import Script

Προσθήκη σχετικών συναρτήσεων. Αναλυτική τεκμηρίωση υπάρχει στο Developers network.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090901-2165-1-50 Resize σε DLL Forms

Σε φόρμες που υλοποιούνται με DLL εκτελείται πλέον σωστά το resize event

20090901-2165-1-50 Close-Destroy event σε DLL Forms
Σε φόρμες DLL υλοποιείται σωστά το event close και destroy

20090901-2165-1-50 Wait σε Printform κλήση από DLL
Κατά την κλήση της Printform μέσα από DLL , η εφαρμογή παρέμενε αδρανής μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

20090902-2165-1-55 Μετασχηματισμός παραστατικού αγοράς σε πώλησης
Η σειρά ταξινόμησης στοιχείων κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης άλλαξε σε, mtrlines.findoc, mtrlines.sodtype, mtrlines.linenum

20090817-1155-1-864 Δικαιώματα χρηστών -Παιχνίδια
Tα παιχνίδια που βρίσκονται στο μενού επιλογές συστήματος ήταν διαθέσιμα για όλους τους (non administrator) χρήστες ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της σχετικής παραμέτρου (Δικαιώματα Παιχνίδια = Οχι)

20090826-1155-1-881 Ανάλυση πωλήσεων - Ανάλυση Αγορών
Διορθώθηκαν τα σενάρια Soft1Sales.qvw Soft1Purchases.qvw ώστε να εκτελούνται σωστά σε βάσεις Oracel. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα αρχεία είναι OnDemand και ΔΕΝ συμμετέχουν στο live update. Θα πρέπει να γίνει manual αντικατάσταση.

20090831-1155-1-894 Κλήση εργασίας AcnBatchTemplateGL μέσω Import Script
Όταν καλούνταν η εργασία AcnBatchTemplateGL (ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά) μέσω Import Script εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ACNDIALOG: DataSet not in Edit or Insert Mode."

20090902-1155-1-905 KΕΠΥΟ Λογιστικής
Κατά τον υπολογισμού αρχείου ΚΕΠΥΟ από λογιστική, εμφανιζόταν SQL error