Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11127

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120105-1155-2-17
Υποδείγματα sms
Δόθηκε δυνατότητα πρότυπων Μηνυμάτων, κατά την αποστολή SMS.

20181101-1156-7-154
Αρχείο SEPA Εθνικής Τράπεζας
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA Εθνικής τράπεζας, στο πεδίο Remittance, προστίθεται πλέον ένας κενός χαρακτήρας αντί παύλας, ανάμεσα στο όνομα της εταιρείας και την αιτιολογία.

20181102-1155-2-5987
Ημερομηνία ΒΔ στο Ιστορικό Μεταβολών
Προστέθηκε η ώρα στο πεδίο ''Ημερομηνία ΒΔ (Βάσης Δεδομένων)'' στο Ιστορικό μεταβολών.

20181105-1155-2-6004
MTRCATEGORY στις γραμμές αγορών
Προστέθηκε το πεδίο ''MTRCATEGORY (Κατηγορία)'', στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20181107-1155-2-6042
Παραγγελίες ελλείψεων
Προστέθηκε σαν φίλτρο το Business Unit στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών.

20181107-1155-2-6043
Εντολές παραγωγής και παρτίδες
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας πώλησης, σε εντολή παραγωγής, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των ειδών.

20181108-1155-2-6063
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π.
Στις Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα κατά λειτουργία) προστέθηκε το ΓΕΜΗ στα στοιχεία εταιρείας.

20181109-1155-2-6078
Υποδείγματα παραστατικών εξόδων
Στα υποδείγματα παραστατικών εξόδων, προστέθηκε ο ''Τύπος υπολογισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1155-7-3548
Λειτουργία πλήκτρου 'Home'
Στο Series 5 UI, κατά την επιλογή του πλήκτρου ''Home'' σε grid, την δεύτερη φορά ο κέρσορας δεν πήγαινε στην πρώτη στήλη.

20180718-1155-7-4555
Σχεδιασμός προβολής στις εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον σχεδιασμό προβολής στην ενότητα των ''Εγκαταστάσεων''.

20180718-1155-7-4559
Δικαιώματα στις κεντρικές λειτουργίες
Κατά το paste from clipboard στις ''Κεντρικές λειτουργίες'' των χρηστών, δεν αντιγράφονταν όλα τα δικαιώματα.

20180724-1155-7-4648
Έξοδα παραστατικών αγορών προμηθευτή σε ξένο νόμισμα
Σε παραστατικό αγορών, σε προμηθευτή που παρακολουθείται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας, σε περίπτωση προσθήκης εξόδων με αρνητική αξία, δεν εμφανιζόταν η αξία ΦΠΑ των εξόδων.

20180731-1155-7-4768
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση ποσότητας, εγγυοδοσία και δώρο, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα του δώρου στις γραμμές του παραστατικού.

20180830-1155-1-4981
Υποχρεωτικά πεδία στηλών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς παραστατικού, με στήλες γραμμών που περιείχαν υποχρεωτικά πεδία.

20180914-1156-7-134
Κωδικός CMPCODE στο CRM
Στις κλήσεις και στις συναντήσεις του CRM, δεν μπορούσε να δοθεί manual τιμή στο πεδίο ''Κωδικός, CMPCODE''.

20180925-1155-7-5357
BranchName σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που υπήρχε κοινό id υποκαταστήματος εταιρείας, με τη κύρια, η συνάρτηση BranchName επέστρεφε τη περιγραφή του υποκαταστήματος της κύριας εταιρείας.

20181016-1155-1-5798
Παραστατικά Παραγωγής από Δελτία
Δεν ενημερώνονταν ορθά οι μονάδες παραστατικού παραγωγής, όταν ο τρόπος υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου ήταν ''Αναλογικά με ποσότητα'', κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραστατικά από Δελτία''.

20181016-1155-1-5799
Τρόπος Πληρωμής & Διακανονισμός
Εμφανιζόταν λάθος η ημερομηνία πληρωμής, κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε διακανονισμό, όπου ο τρόπος υπολογισμού ήταν ''Από τρόπο πληρωμής''.

20181016-1155-2-5790
Εξοδολόγια - Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών
Πλέον το πεδίο Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών ενημερώνεται από το πεδίο Εγκεκριμένο στη γραμμή των εξόδων ανεξαρτήτως ύπαρξης καταχωρημένου παραστατικού στη γραμμή.

20181025-1155-1-5895
Μέθοδος παραγόμενων μονάδων
Δεν υπολογίζονταν Φορολογικές αποσβέσεις, σε πάγιο με Φορολογικές και Λογιστικές αποσβέσεις με τη Μέθοδο ''Παραγόμενων μονάδων''.

20181031-1155-1-5956
Redirection από εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση σε παραστατικά, παρόλο που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''redirection σε ενεργές εργασίες''.

20181031-1155-1-5961
F1 (Soft1 Help)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του πλήκτρου F1 (Soft1 Help)

20181105-1155-1-6011
Προϋπολογισμοί λογιστικής
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα στοιχεία προϋπολογισμού λογιστικής, με διάσταση 1 την ομάδα.

20181105-1155-1-6012
CusAgedRemain
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain: δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψιν οι προαιρετικές παράμετροι.

20181105-1155-1-6016
Δικαίωμα Soft1 hyperlinks
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε ορθά, το δικαίωμα ''Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης'' σε χρήστη.

20181105-1155-1-6017
Ομαδοποίηση σε επεξεργασία παραστατικών (ομάδες εταιρειών)
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ομαδοποίηση, κατά την επεξεργασία παραστατικών.

20181106-1155-1-6026
Όριο custom selector
Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός επιλογών με τη χρήση φίλτρου ''in'' στα memory tables.

20181106-1155-1-6029
Συντόμευση πληκτρολογίου σχετικών εργασιών
Στο Series 5 UI, λειτουργούν ορθά πλέον, οι ''Σχετικές εργασίες ενότητας'', θέτοντας τιμή στη αντίστοιχη σύντμηση πληκτρολογίου.

20181106-1155-1-6033
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα δεκαδικά ποσοτήτων, σε εταιρεία εκτός της πρότυπης.

20181106-1155-1-6037
FIFO Αντιστοίχιση με σύμβαση
Στην εργασία '' FIFO αντιστοίχιση'', δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ''Να εξαιρεθούν τα παραστατικά με συμβάσεις''.

20181109-1155-1-6085
Απαιτήσεις εντολών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' παραγωγής, κατά το σχεδιασμό της εκτύπωσης, θέτοντας τοπικό πεδίο με το ITEM.RESTQTY (Απαίτηση), δεν επέστρεφε αποτελέσματα αν δεν είχε συμπληρωθεί η επιλογή ''Να ληφθούν υπόψη''.

20181112-1155-1-6090
Αντιγραφή σταθμού εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer σταθμού εργασίας.

20181114-1155-1-6144
Ταμειακή συναλλαγή από αξιόγραφο
Διορθώθηκε σφάλμα σε βάση Oracle που εμφανιζόταν κατά την ταμειακή συναλλαγή αξιόγραφου (δεξί κλικ).

20181115-1155-1-6169
Επιμερισμός Bonus σε 2 χρήσεις
Πλέον ο επιμερισμός σε ποσό bonus όταν το διάστημα επιμερισμού περιλαμβάνει 2 χρήσεις υπολογίζει σωστά τις εισφορές.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11126

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181105-1155-2-6005
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, προστέθηκε η ''επιλογή / αναίρεση όλων''.

20181105-1155-2-6008
Ζυγαριά-barcode scanner datalogic 8400
Προστέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της (ζυγαριάς-barcode scanner) Magellan8400 με το Soft1. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση βρίσκονται στην κοινή περιοχή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160829-1155-7-2804
Υποχρεωτικά πεδία (ClientImport)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' Import Script με ClientImport και υποχρεωτικά πεδία.

20180918-1155-7-5233
Πρότυπα δεδομένα σε ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Πρότυπου δεδομένου'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα που είχε σωθεί στο Template.

20181001-1155-7-5474
Υποχρεωτικά πεδία
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο '' Δεξιά στοίχιση πεδίων'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα υποχρεωτικά πεδία στις προβολές.

20181105-1155-1-6002
Εκτύπωση σε algobox net
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών με ψηφιακή υπογραφή

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11125

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180703-1155-7-4223
Παραγγελίες κατά προμηθευτή
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατά προμηθευτή'' προστέθηκε το φίλτρο ''Αξία'', όπως στην αντίστοιχη των πωλήσεων.

20180709-1155-7-4350
Outlook Connector - Ευκαιρίες Πώλησης
Με δεξί κλικ σε Email γίνεται πλέον άνοιγμα της ευκαιρίας πώλησης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα η εισαγωγή του Email στο Softone και σύνδεση του με την αντίστοιχη ευκαιρία, επιλέγοντας: Soft1CRM / follow up / opportunity and archive. Επιπρόσθετα, μέσω του Outlook Connector δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός Email με μια ευκαιρία πώλησης.

20181012-1155-7-5750
Ανοικτά Παραστατικά σε έλεγχο άρθρων
Στις Λογιστικές ενημερώσεις / Λογιστικής από εμπορικό, στις ενότητες του ελέγχου άρθρων, προστέθηκαν οι ''Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων''.

20181026-1155-2-5907
E8.xml (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)
Προστέθηκε 2ο set Από ώρα - Έως ώρα στο xml αρχείο για την αναγγελία της υπερωριακής απασχόλησης.

20181101-1155-2-5979
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (ομαδοποίηση)
Στη ''Συνοπτική κατάσταση λογιστικής'', γίνεται πλέον ομαδοποίηση με τον κωδικό και την περιγραφή του τύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180525-1155-7-3342
Εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου
Κατά την εισαγωγή του ίδιου αρχείου στα έγγραφα μίας ενότητας, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, ότι το αρχείο υπάρχει ήδη.

20180712-1155-1-4443
Καθορισμός δικαιωμάτων από menu και δικαιώματα χρηστών
Μετά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε εκτύπωση απ' το menu, δεν εμφανίζονταν τα νέα δικαιώματα στα ''Δικαιώματα χρηστών''.

20180725-1155-1-4675
Ευρετήριο με ανάλυση κινήσεων
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με ανάπτυξη κινήσεων, δεν άνοιγε το παραστατικό από το grid των κινήσεων.

20180924-1155-1-5349
Σχεδιασμός ειδικών συναλλαγών (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά η διάταξη των πεδίων, κατά το σχεδιασμό προβολών ειδικών συναλλαγών.

20181017-1155-1-5820
Εργασία μενού Κινήσεις Πελατών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις συναλλασσόμενων, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master - Detail''.

20181022-1155-1-5857
Ταξινόμηση ευρετηρίου σε excel (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση, κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένου ευρετηρίου σε excel.

20181024-1155-1-5881
Πλασματική αξία/Δασμός σε Υποκατάστημα Προμηθευτή εκτός ΕΕ
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος προμηθευτή, για τον υπολογισμό πλασματικής αξίας.

20181029-1155-1-5923
Copy from buffer σε επαφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer επαφής.

20181030-1155-1-5933
Αρχεία ΥΕΚΑ - οικειοθελής αποχώρηση
Πλέον το αρχείο ΥΕΚΑ για Οικειοθελή Αποχώρηση δημιουργείται σωστά.

20181031-1155-1-5946
Ανισοσκέλιστο άρθρο μετά από αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων σε παραστατικό με έκπτωση συνόλου και γέφυρα λογιστικής.

20181101-1155-1-5976
Λογ. Χαρακτηρισμός (MTRTYPE1) σαν Φίλτρο
Σε ευρετήριο χρεοπιστώσεων, το φίλτρο ''Λογιστικός χαρακτηρισμός'' δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11124

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171026-1155-2-4635
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης" προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20171026-1155-2-4636
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στη ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'' προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20180903-1155-7-5005
Yπολογισμός προβλέψεων - Κλείδωμα ημερομηνιών
Πλέον στον υπολογισμό προβλέψεων , όταν ο χρήστης επιλέξει ημερομηνία για την οποία υπάρχει κλείδωμα ,προκύπτει μήνυμα " Ο εργαζόμενος Χ δεν υπολογίστηκε γιατί υπάρχει κλείδωμα ημερομηνίων έως 31/08/2018."

20181023-1155-2-5868
Στελέχη - Ενημέρωση από θέση εργασίας
Πλέον σε καταχώρηση θέσης εργασίας σε στέλεχος υπάρχει το μήνυμα "Θέλετε να γίνει ενημέρωση προσόντων, παροχών και καθηκόντων από τη θέση εργασίας;"

20181031-1155-2-5955
Αλλαγές στα αρχεία e.txt βάσει ΠΟΛ.1167/2018 για πρατήρια υγρών καυσίμων.
Υλοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της ΠΟΛ.1167/2018 που αφορούν τα αρχεία e.txt για Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ που σημαίνουν παραστατικά υγρών καυσίμων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180529-1155-7-3393
Φίλτρα σε διάλογο ερωτήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη σχεδίαση προβολής, κατά τη προσθήκης φίλτρων στο διάλογο ερωτήσεων με προτεινόμενες τιμές.

20180713-1155-1-4453
Ευρετήριο αναζήτησης ειδών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ειδών σε παραστατικά, εφόσον είχε οριστεί ευρετήριο ειδών αναζήτησης με Caption σε CCC πεδία.

20181012-1155-1-5765
Kαταμέτρηση χρόνου εργασίας
Πλέον η διάρκεια διαλείμματος μειώνει τη λήξη του χρόνου απασχόλησης κατά τα αντίστοιχα λεπτά.

20181016-1155-1-5791
διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών σε κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων σε γραμμές ειδών με χρώμα μέγεθος.

20181018-1155-1-5832
Αυτόματη πρόταση SN σε παραστατικό πώλησης
Δεν γινόταν αυτόματη πρόταση serial number κατά το μετασχηματισμό, ύστερα από ακύρωση παραστατικού.

20181023-1155-1-5860
Σφάλμα στην Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στους Προϋπολογισμούς.

20181023-1155-1-5862
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν τα σωστά χαρακτηριστικά των ειδών, στην εκτύπωση ''Καρτέλες Χαρακτηριστικών''.

20181023-1155-1-5869
Αξιολογήσεις - Μοντέλα
Πλέον στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών και σεμιναρίων εμφανίζεται αυτόματα το ευρετήριο.

20181023-1155-1-5870
Μοντέλα αξιολόγησης - Τύπος
Στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών στο πεδίο Τύπος πλέον δεν εμφανίζεται η τιμή Σεμινάρια (3).

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11123

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1155-7-2903
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιούταν φιλτράρισμα με βάσει τα Φορολογικά Στοιχεία Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών και Συγκεντρωτική Λοιπών δαπανών στην εκτύπωση Στοιχεία Αποστολής ΜΥΦ (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων).

20180518-1155-7-3160
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με Σύνολα
Σε Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με οριζόμενο πίνακα και στήλες όπου επιστρέφονταν αριθμητικά αποτελέσματα, δεν εμφάνιζαν τα ''Σύνολα''.

20180625-1155-7-4042
Φίλτρο σε φόρμα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'' με custom αριθμητικό πεδίο στον MTRLINES.

20180924-1155-7-5343
RE: Ευρετήριο και φιλτράρισμα
Σε ευρετήριο ειδών αποθήκης με εικόνα, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα την πρώτη φορά, κατά το φιλτράρισμα.

20181009-1155-1-5674
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων - Ενημέρωση από ημερολόγιο
Στην Αυτόματη εισαγωγή πλέον η μεταφορά των τύπων χρόνου εργασίας γίνεται με βάση την Έναρξη της ενέργειας.

20181009-1155-7-5663
Κάρτες μπόνους με έκπτωση ποσού
Στις κάρτες bonus με τρόπο εξαργύρωσης "Εφεξής έκπτ. στις γραμμές (Έκπτ.1 ποσό)", σε περίπτωση που είχε επιλεγεί πρώτα η κάρτα και εκ των υστέρων τα είδη στην γραμμή, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση.

20181011-1155-1-5718
FINTECH - Επιλογή πολλαπλών εμβασμάτων
Κατά την πολλαπλή επιλογή εμβασμάτων, δεν εμφανιζόταν η ''Αποστολή σε τράπεζα''.

20181011-1155-1-5719
Εμφάνιση Φίλτρων Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση όπου είχε επιλεχθεί η εμφάνιση φίλτρων σε εκτύπωση, εμφανιζόταν μόνο το ΑΠΟ και όχι το ΕΩΣ.

20181015-1155-1-5788
Έλεγχος αποθέματος με προειδοποίηση σε client/server
Σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν προειδοποιητικό μήνυμα ελέγχου αποθέματος κατά το μετασχηματισμό παραστατικών.

20181017-1155-1-5817
Φιλτράρισμα σε περιγραφή σε ευρετήριο με εικόνα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν σωστά η φωτογραφία είδους σε ευρετήριο με εικόνες, κατά το φιλτράρισμα.

20181017-1155-1-5819
Fifo Αντιστοίχιση εργασία σε ομάδες εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ήταν διαθέσιμη η επιλογή συναλλασσόμενου, στην εργασία ''FiFo αντιστοίχιση'' σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11122

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160517-1155-7-1740
Πρόβλημα με τελ.τιμή αγοράς
Κατά το reupdate είδους αποθήκης, η τελευταία τιμή αγοράς του, ενημερωνόταν από το παραστατικό αγοράς πλέον τα έξοδα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το σχεδιασμό της κίνησης αποθήκης που δημιούργησε ο φάκελος.

20180604-1155-7-3512
Υποκατάστημα εταιρείας κατά την σύνδεση
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, εφόσον γινόταν αλλαγή εταιρείας δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το υποκατάστημα.

20180628-1155-1-4133
Εικονίδιο μηνυμάτων
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν refresh στο εικονίδιο των μηνυμάτων, όταν υπήρχε νέο μήνυμα.

20180713-1155-1-4479
Εκτύπωση κινήσεων συν/νου
Κατά την εκτύπωση κινήσεων συναλλασσόμενων από καρτέλα, δεν τυπώνονταν όλες οι στήλες.

20180716-1155-1-4510
Αναζήτηση εταιρείας κατά το login - Series 5 UI
Στο Series 5 UI, βελτιώθηκε η αναζήτηση εταιρειών κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

20180910-1155-7-5116
Διαγραφή εταιρείας με κινήσεις
Σε client / server & Azure εγκατάσταση, κατά τη διαγραφή εταιρείας η οποία είχε κινήσεις, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα.

20180917-1156-7-137
Υπενθυμίσεις - Μηνύματα
Στα μηνύματα, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη σημειώσεων.

20180926-1155-1-5402
Στοιχεία λογιστή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν τα στοιχεία λογιστή, σε εταιρεία που δεν είχε γίνει login.

20181005-1155-1-5600
Προσωπικό ημερολόγιο και ανενεργές σειρές
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και ανενεργές σειρές.

20181005-1155-7-5578
Έξοδα πράξεων χρηματικών λογαριασμών σε ABC costing
Τα έξοδα που συμμετείχαν στις πράξεις χρηματικών λογαριασμών, δεν ενημέρωναν σωστά την ανάλυση του Activity based Costing.

20181008-1155-1-5637
ΜΥΦ - Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών
Στα στοιχεία αποστολής ΜΥΦ, η Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών, εμφάνιζε λάθος αξία.

20181008-1155-1-5638
Πληρωτέο ποσό για κάρτα
Κατά τη διαγραφή γραμμών σε παραστατικά λιανικής, δεν γινόταν ενημέρωση στο πληρωτέο ποσό για την κάρτα.

20181008-1155-7-5624
Διαφορά με υποκείμενη αξία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν σωστά η υποκείμενη αξία παραστατικού, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τις γραμμές.

20181009-1155-1-5656
FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων
Επιταχύνθηκε η διαδικασία καταχώρησης παραστατικού αποθήκης, με FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων.

20181009-1155-1-5659
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας - Τύπος χρόνου
Πλέον ο Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας δεν επηρεάζει τον Τύπο χρόνου στα Μισθολογικά στοιχεία.

20181009-1155-1-5661
Ευρετήριο Σειρών Παραστατικών Πωλήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη αντιλογιστικής σειράς σε ευρετήριο σειρών.

20181009-1155-1-5676
Ora 1400 error κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Oracle, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί στη Σήμανση εργασιών η ''Καταγραφή Login/Logout''.

20181009-1155-1-5680
Αντιγραφή έργου - ομάδες εταιριών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer Έργου, σε ομάδες εταιρειών.

20181009-1155-7-5657
Μηνύματα σε Series 5 UI
Δεν ενημερωνόταν η στήλη ''Εργασία'' στο ευρετήριο μηνυμάτων.

20181010-1155-1-5692
Πλήρης Αντιγραφή Εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20181010-1155-1-5707
Script error σε έντυπο Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Έσοδα Έξοδα.

20181011-1155-1-5733
Καρτέλες υποκαταστημάτων - Μόνο κεντρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό''.

20181011-1156-7-146
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Η εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'', δεν λάμβανε υπόψιν το ποσοστό\Αξία των εναλλακτικών τιμών, στη μέθοδο ''Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού''.

20181016-1155-1-5793
Άδειες /Ασθένειες /Απουσίες Εργαζομένων
Πλέον λειτουργεί σωστά το φίλτρο Από - Έως στις Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες

20181016-1155-1-5795
EDPS Πληρωμή ποσού
Σε οθόνη λιανικής EDPS, κατά τη πληρωμή με κάρτα, δεν εμφανιζόταν το σωστό ποσό πληρωμής

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11121

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180625-1155-7-4035
Import παραστατικών εσόδων ή εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία import παραστατικών εσόδων ή εξόδων με διαφορετική αξία ΦΠΑ από την υπολογιζόμενη.

20180926-1155-2-5384
Set Υπηρεσιών στις στήλες
Στις στήλες γραμμών Υπηρεσιών, προστέθηκαν τα Set υπηρεσιών ''SPCS''.

20181002-1155-2-5521
EDPSLINEVAL μετά από προσθήκη έκπτωσης
Στη προβολή ''EDPS Λιανική'', γίνεται πλέον refresh στο πεδίο ''Ποσό, EDPSLINEVAL'', σε περίπτωση προσθήκης έκπτωσης στο παραστατικό.

20181003-1155-2-5547
Επωνυμία συν/νου
Προστέθηκε η επωνυμία του συναλλασσόμενου στη ''καρτέλα Serial Number'' & στο ''Ημερολόγιο Serial Number'', μέσω των σχετικών εργασιών Εγγυήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171025-1155-7-4617
Περιοδική ΦΠΑ -Έσοδα Έξοδα
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων εξόδων, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 401, σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης δήλωσης.

20180629-1155-1-4164
CDIMMTRLN σε περίπτωση μετασχηματισμού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών όπου στον τύπο υπήρχε εκκρεμότητα, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση στον CDIMMTRLN του source παραστατικού.

20180718-1155-1-4539
Autologin σε azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το autologin σε βάση.

20180727-1155-1-4703
Αντιγραφή Εταιρείας σε Oracle
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20180912-1155-7-5148
Επεξεργασμένα Παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή, εφόσον σε προβολή είχε προστεθεί το πεδίο''Επεξ. Παραστατικά-ημερομηνίες (SALDOC.PROCDOCSDATE)''

20180919-1155-1-5243
Ιεραρχία και Business Units
Σε ευρετήριο πωλήσεων με φίλτρο το Business Unit έχοντας επιλέξει Ιεραρχία, δεν φιλτράρονταν σωστά οι Ιεραρχικές σχέσεις .
20180919-1155-7-5242
EDPS Μικτός τρόπος εξόφλησης
Στη λιανική πώληση με χρήση EDPS, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''EDPSLINEVAL'', κατά την ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180919-1155-7-5253
CRM πρόσθετα πεδία στηλών
Στο popup παράθυρο των υπενθυμίσεων, δεν εμφανιζόταν σωστά η ονομασία που είχε οριστεί στα ελεύθερα πεδία.

20180920-1155-7-5288
Μηνύματα batch εργασιών σε client
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο ''Σειρά φυσικής απογραφής (Αναλώσεων)'', σε περίπτωση που στη περίοδο είχαν καταχωρηθεί παραστατικά παραγωγής.

20180928-1155-7-5438
Εναλλακτικός κωδικός με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού είδους με χαρακτηριστικά, σε γραμμές παραστατικών, στη στήλη του Εναλλακτικού Κωδικού.

20180928-1155-7-5439
Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'', δεν γινόταν ανάλυση χαρακτηριστικών σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα, εμπορική κατηγορία είδους κι ανάλυση χαρακτηριστικών.

20181003-1155-1-5550
Φίλτρο MTRTYPE
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο ''Τύπος, MTRTYPE'' σαν φίλτρο, σε ευρετήριο λογαριασμών εσόδων εξόδων.

20181004-1155-1-5565
Ιεραρχίες στον πίνακα UTBL
Δεν εφαρμόζονταν Ιεραρχίες στους UTBL πίνακες.

20181009-1155-1-5660
Access Violation σε στήλη εναλλακτικού κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού, σε γραμμές παραστατικού, χωρίς ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά τη πληκτρολόγηση''.

20181005-1155-1-5586
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές παραστατικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20181008-1155-1-5625
Ιεραρχίες στα είδη
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός των ιεραρχιών με drag and drop στον πίνακα των εμπορικών κατηγοριών ή ομάδων των ειδών.