Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10520

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130207-1155-2-649
Ε178 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
Ενσωματώθηκε το έντυπο λογιστικής Ε178 - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου.

20130322-1155-2-1319
'Εντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Ενσωματώθηκε το έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

20130322-1155-2-1325
Φ01-024 Έντυπο απόδοσης φόρου τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-024 Απόδοσης φόρου τόκων.

20130322-1155-2-1326
Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων.

20130322-1155-2-1328
E558 Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο E558-Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων.

20130322-1155-2-1330
E286 Έντυπο φόρου αποζημίωσης
Ενσωματώθηκε το έντυπο E286 - Έντυπο φόρου αποζημίωσης.

20140530-1155-2-2201
Χαρακτηρισμός στο ιστορικό ενεργειών
Προστέθηκε ο "χαρακτηρισμός" στο ιστορικό ενεργειών.

20140609-1155-2-2310
Εντυπα Φ4 και Φ5
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5, συμμετέχουν πλέον και κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από λοιπές συναλλαγές.

20140612-1155-7-2375
Ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται πλέον η ΔΟΥ και πόλη, μετά από άντληση στοιχείων από την ΓΓΠΣ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-1-2379
Ειδικές Συναλλαγές - Intrastat
Σε ειδικές συναλλαγές που συμμετείχε χρεοπίστωση με τύπο ''έξοδο'', δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός της αξίας Intrastat (διπλασιαζόταν).

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10519

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140512-1155-2-1915
Λήψη ισοτιμιών
Προστέθηκε το κουμπί "Λήψη ισοτιμιών" το οποίο εμφανίζεται και εκτελείται μόνο όταν το νόμισμα αναφοράς είναι EUR ή RON. Για την εκτέλεση απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί σωστά οι διεθνείς κωδικοί των νομισμάτων και του νομίσματος αναφοράς.

20140610-2165-2-22
Προσθήκη SMS provider - Bulker
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS μέσω του παρόχου BULKER.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140604-1155-1-2268
Υποβολή αρχείου ΜΥΦ
Τα πεδία username και password του taxis που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου ΜΥΦ, εμφανίζονται και σε εγκαταστάσεις χωρίς module λογιστικής ή εσόδων-εξόδων.

20140604-1155-7-2247
Αυτόματη δρομολόγηση με mailserver
Κατά την αυτόματη δρομολόγηση σε email μέσω φόρμας εκτύπωσης, η εφαρμογή χρησιμοποιούσε για το πεδίο From την τιμή του username αντί του σωστού Outgoing-Mail Address.

20140611-1155-1-2338
Αρχείο ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ
Σε περίπτωση δημιουργίας αρχείου ΤΕΑΥΕΚ για την περίοδο δώρου Πάσχα δεν εξάγονταν σωστά οι ημέρες ασφάλισης και τα πεδία κρατήσεων εργαζομένου και εργοδότη.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10518

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131014-1155-7-3680
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε 8η παράμετρος (προαιρετική) στη συνάρτηση cusagedremain, ώστε τα υπόλοιπα των πελατών να ενηλικιώνονται ανά υποκατάστημα.

20140319-1155-2-1148
Μεταβίβαση αξιόγραφου με υπόλοιπο (διαφορετικό της αρχικής αξίας)
Προστέθηκε νέα παράμετρος κινήσεων αξιογράφων "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)", ώστε να προτείνεται το τρέχον υπόλοιπο. Η υπάρχουσα επιλογή "Καμία ενέργεια" μετονομάστηκε σε "Καμία ενέργεια (Αρχική αξία)".

20140516-1155-2-2009
Επανέναρξη λειτουργίας διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service) για ΑΦΜ
Ενσωματώθηκε η κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα public)». Χρειάζεται να συμπληρωθούν το όνομα και ο κωδικός στις γενικές παραμέτρους εταιρείας. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει η Γ.Γ.Π.Σ., βλέπε ttp://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0095.html

20140527-1155-2-2139
Αντιστοίχιση παραστατικών ανά υποκατάστημα παραστατικού
Στο διάλογο αντιστοίχισης μέσα από τα παραστατικά, προτείνεται πλέον το υποκατάστημα του συναλλασσομένου. Αρκεί να έχει δηλωθεί η σχετική παράμετρος στις Γενικές παραμέτρους εταιρείας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140415-1155-7-1633
Υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Δεν λειτουργούσαν σωστά κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής οι προβολές που είχαν σχεδιαστεί να εμφανίζουν υπολογιζόμενα πεδία.

20140522-1155-1-2078
Αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ
Στο αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ για δώρο Πάσχα δεν εμφανιζόταν γραμμή συνόλων.

20140528-1155-7-2155
Ανενεργές σειρές στις καρτέλες πελατών
Σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα στις σειρές παραστατικών, δεν ενημερώνονταν οι περιγραφές των ανενεργών σειρών στις καρτέλες.

20140529-1155-7-2181
Ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ
Σε περίπτωση ενοποίησης αρχείων ΜΥΦ που περιείχαν και τους 4 τύπους εμφανιζόταν σφάλμα "Variant or safe array index out of bounds".

20140530-1155-1-2195
Ενοποίηση & Μεταβολή Αρχείων ΜΥΦ
Όταν γινόταν ενοποίηση μόνο Εσόδων και εξόδων, το προκύπτον αρχείο είχε ανοιχτό
το tag groupedCashRegisters  ενώ στα note είχε 1 & 2 και όχι normal & credit.

20140604-1155-1-2258
Aρχείο τεαυεκ
Έγιναν διορθώσεις στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΕΑΥΕΚ.

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10517

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140314-1155-2-1048
Διαδικασία για merge αρχείων xml ΜΥΦ
Ενσωματώθηκε διαδικασία για συνένωση αρχείων ΜΥΦ με δυνατότητα μεταβολής.
20140430-1155-1-1790
Ενημέρωση κωδικών εντύπων
Προστέθηκε στις Περιοδικές εργασίες - Λογιστικά έντυπα, η εργασία "Ενημέρωση μεταβλητών", η οποία ενημερώνει τις εγγραφές των εντύπων.

20140522-1155-2-2079
Εξοδολόγια από λογιστική ΜΥΦ
Κατά την καταχώριση άρθρων εξοδολογίων ατόμων της εταιρείας προτείνεται πλέον πιστωτικό πρόσημο.

20140522-1155-7-2067
Νέα Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Μ.Υ.Φ
Η αποστολής ενός αρχείου ΜΥΦ μπορεί να γίνει πλέον με το σύνολο των 4 επιμέρους αρχείων (εσόδων,εξόδων, ταμειακών και λιανικής και λοιπών δαπανών).

20140522-1155-7-2073
Δεκαδικά φύρας
Στα παραστατικά παραγωγής που προέρχονται από προδιαγραφές με φύρα με δεκαδικά, δεν γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά της φύρας. (Απαιτείται επανακαταχώριση της προδιαγραφής)

20140526-2165-2-21
Outlook Connector πρόβλημα
Όταν ένας χρήστης έκανε αποσύνδεση εγγραφής στο s1outlook και έκανε αρχειοθέτηση με την οθόνη στην ίδια εγγραφή και πάταγε ακύρωση, αντί να γίνει ακύρωση της εγγραφής γινόταν καταχώρισή της.

20140528-1155-2-2164
ΑΦΜ υπόχρεου
Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής ΑΦΜ υπόχρεου, όταν η υποβολή της ΜΥΦ γίνεται από εκπρόσωπο ή λογιστή λογιστικού γραφείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140402-1155-7-1404
Αποσβέσεις σε πωληθέντα πάγια
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων πωληθέντος παγίου με υπολογισμό ανά μήνα και διάστημα διαλόγου " Έως το τέλος του μήνα της πώλησης", γινόταν λανθασμένος υπολογισμός απόσβεσης.

20140505-1155-1-1832
Αντιστοιχίσεις παραστατικών και κλείδωμα Ημερομηνιών
Όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν μπορούσαν να γίνουν manual αντιστοιχίσεις.

20140512-1155-7-1920
Δυνατότητα αντιστοιχίσεων με απαγόρευση μεταβολής στη σειρά
Η απαγόρευση μεταβολής παραστατικού δεν επέτρεπε να γίνονται αντιστοιχίσεις.

20140519-1155-7-2030
Ε3 πεδίο 544
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 544 στον πίνακα ΣΤ του Ε3.

20140523-1155-7-2087
Υπόχρεος στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ
Στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ δεν συμπληρωνόταν σωστά το πεδίο υπόχρεος.

20140523-1155-7-2110
Περίοδος υποβολής και αρχείο ταμειακών και λιανικής
Στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μετά από επιλογή του αρχείου υποβολής άλλαζε η περίοδος υποβολής στην τρέχουσα.

20140527-1155-7-2140
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής - άρθρα από σύνολα ανά ημέρα
Κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής εμφανιζόταν σφάλμα στα άρθρα που είχαν προκύψει με σύνολα ανά ημέρα.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10516

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140306-1155-2-866
ΜΥΦ και Ταμειακές μηχανές
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών εσόδων-εξόδων προτείνεται πλέον αυτόματα η ταμειακή μηχανή βάσει της παραμέτρου της υπό καταχώριση σειράς παραστατικού.

20140409-1155-7-1534
ΜΥΦ-Στοιχεία Αποστολής
Προστέθηκε διάλογος για "Ανάλυση παραστατικών" στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ.

20140430-1155-7-1793
CRM - Εργάσιμη εβδομάδα(εμφάνιση ώρας)
Στο CRM, η εβδομάδα με ΣΚ εμφανίζει πλέον ώρες όπως η εργάσιμη.

20140507-1155-2-1862
Μαζική εισαγωγή ταμειακής για ΜΥΦ
Προστέθηκε εργασία μαζικής μεταβολής παραστατικών /άρθρων /εσόδων εξόδων για εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

20140516-1155-2-1999
reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. και καθεστώς του 38
Στο reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. δεν λαμβανόταν υπόψιν το νέο καθεστώς του 38 για τις ταμειακές συναλλαγές.

20140520-1155-2-2037
Ενημέρωση χειρόγραφου ΜΥΦ
Αν σε ένα παραστατικό ο χρήστης μεταβάλλει ένα από τα πεδία ‘Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ’ (GSISMD), ‘Αρχείο υποβολής ΜΥΦ’ (GSISPACKAGES) και ‘Τύπος’ (GSISFLG), το πεδίο ‘Χειρόγραφο’ (KEPYOHANDMD) ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την τιμή 1.

20140520-1155-2-2039
ΜΥΦ - Μηδενική Καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ
Δεν υπολογίζονται πλέον στο αρχείο και στις εκτυπώσεις ΜΥΦ στοιχεία που έχουν μηδενική καθαρή αξία και μηδενική αξία ΦΠΑ.

20140520-1155-2-2047
ΜΥΦ ειδικές χρηματικών Λογ/μων
Προστέθηκε στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών η επιλογή 'χειρόγραφο' για την υποβολή ΜΥΦ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1963
Reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής
Το reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής δεν λάμβανε υπόψη του τους λογαριασμούς τύπου "Χρηματικά διαθέσιμα" με αποτέλεσμα να διαγράφει και την αξία που έχει καταχωρηθεί στα παραστατικά.

20140514-1155-1-1964
ΜΥΦ -Προτεινόμενος λογ/σμός σε τύπο άρθρου
Αν στο τύπο άρθρου λογιστικής υπήρχε προτεινόμενος λογαριασμός, δεν υπολογιζόταν αξία ΜΥΦ γι'αυτόν.

20140516-1155-1-2007
OnOff και custom dll
Σε εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε το s1interop.dll και υπήρχαν στο custom administration custom dll, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό on/off.

20140516-1155-7-2005
Πιστοποίηση qlik view σε azure
Ενεργοποιήθηκε η πιστοποίηση qlikview σε azure.

20140520-1155-1-2041
ΜΥΦ εκτύπωση αρχείου λοιπών δαπανών
Δεν εμφανίζονταν σύνολα για την καθαρή αξία στην εκτύπωση 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ' στη συγκεντρωτική δαπανών.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10515

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-1155-2-673
Αποστολή σε email φόρμας crystal
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής email από φόρμα crystal σε μορφή pdf.

20121228-1155-2-2963
Αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal
Γίνεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal.

20140415-1155-7-1612
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Προστέθηκαν συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140425-1155-7-1735
Αρχείο εργοδοτών ETEA
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου εργοδοτών ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΕΚ.

20140509-1155-2-1901
ΜΥΦ/ Φίλτρο συναλλασσομένου
Προστέθηκε φίλτρο για τον συναλλασσόμενο στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140509-1155-2-1903
ΜΥΦ και Γενική Λογιστική
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της ΜΥΦ από ταμειακή κίνηση λογιστικής.

20140512-1155-7-1913
Ταμειακή μηχανή σε άρθρα
Προστέθηκε εργασία στο δεξί κλικ των άρθρων για μαζική εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140513-1155-7-1927
Μέγεθος επιλογέα
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν με λάθος μέγεθος οι επιλογείς(selectors) στα πλέγματα(grid).

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10514

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131223-1155-7-4593
Intrastat/Vies
Προστέθηκε παράμετρος επιλογής της ημερομηνίας παραστατικού αντί της ημερομηνίας intrastat στις εκτυπώσεις VIES.

20140409-1155-7-1532
Εντυπο Προϋπολ.κόστος οικοδομής
Στο Προϋπολ.κόστος οικοδομής, η κατανομή κόστους στις επιμέρους ιδιοκτησίες γίνεται πλέον και όταν ο τρόπος παράδοσης είναι αυτοπαράδοση και κατοικία Α.

20140505-2165-2-19
DropBox σύνδεση
Δόθηκε η δυνατότητα σύνδεσης σχετικών εγγράφων με αρχεία στο dropbox.

20140507-1155-2-1858
ΜΥΦ ανά ΑΦΜ
Στα αρχεία ΜΥΦ γίνεται πλέον ομαδοποίηση ανά κωδικό ΑΦΜ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140428-1155-7-1740
Παραγωγή & Παρτίδες
Στα παραστατικά παραγωγής γινόταν λανθασμένα έλεγχος υπολοίπου παρτίδας στο παραγόμενο.

20140428-1155-7-1742
E2 και ενημέρωση σελίδας taxis
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της σελίδας taxis από το έντυπο Ε2 στη γενική λογιστική και τα έσοδα/έξοδα.

20140430-1155-7-1783
Yποβολή αρχείων ΜΥΦ
Στα αρχεία ΜΥΦ, το διαχωριστικό δεκαδικών αξιών είναι πλέον πάντα (,).

20140430-1155-7-1794
Υπερδωδεκάμηνη χρήση και Φ01010
Μετά από καταχώριση του Φ01010 σε υπερδωδεκάμηνη χρήση και εκ νέου αναζήτηση του εντύπου εμφανιζόταν το προηγούμενο έντυπο της προηγούμενης χρήσης.

20140502-1155-1-1813
Import παραστατικά εισπράξεων με αξιόγραφα
Σε import από αρχείο excel παραστατικών εισπράξεων με αξιόγραφα εμφανιζόταν σφάλμα VCAPTION not in edit or insert mode.

20140502-1155-1-1816
Αποστολή αρχείου ΜΥΦ
Στο αρχείο ΜΥΦ γίνεται πλέον ομαδοποίηση των στοιχείων ανά ΑΦΜ ανά τρίμηνο.